Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som förekommer om kartor och mättjänster.

Det är den som beställer en tjänst eller karta av oss som är fakturamottagare.

Avdelningen "Fakturaadress om annan än ovan" gäller alltså i fall där fakturamottagaren och beställaren är samma person eller företag men fakturaadressen är annan, t ex ett huvudkontor.

Om någon annan än beställaren ska vara fakturamottagare behöver vi få in en signerad fullmakt som medger detta.
Fullmakten ska då innehålla:

  • Vad fullmakten gäller
  • Mellan vilka parter fullmakten gäller
  • Plats, datum, parternas personnummer/organisationsnummer, parternas underskrifter samt namnförtydligande

Fullmakten med underskrifter ska sedan skannas (inte fotograferas) och skickas som pdf till kartor@vaxholm.se.

Nybyggnadskarta A – fullständig. Inför upprättandet av kartan görs fältbesök där byggnader och markdetaljer mäts in. Vi letar efter gränsmarkeringar och mäter in dem om de återfinns. Ett antal markhöjder mäts in och vi skapar en arbetsfix som kan användas som referenshöjd under bygget. Information finns på sdan Kartprodukter.

Det finns två olika kartor för detta tillfälle, Nybyggnadskarta C och Nybyggnadskarta B.
Vilken som krävs beror på två faktorer eller en kombination av dem:

  • Om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplan.
  • Om befintliga byggnader på fastigheten är inmätta (karterade) från luften (flygfoto) eller från marken.

Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område räcker det med en Nybyggnadskarta C.
Vid upprättande av Nybyggnadskarta C görs inget fältbesök med inmätningar.

Om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och byggnaderna på fastigheten är inmätta (karterade) från marken räcker det med en Nybyggnadskarta C.

Om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och byggnaderna inte är inmätta (karterade) från marken, krävs en Nybyggnadskarta B.
Inför upprättande av kartan görs ett fältbesök där fastighetens byggnader mäts in och fastighetsgränser kontrolleras.

Många byggnader i vår kartdatabas är inmätta från luften (flygfoto). När en byggnad karteras från luften så redovisas takets storlek och utformning i kartan. Eftersom taket (oftast) sticker ut utanför byggnadens väggliv, redovisas byggnaden större än dess egentliga byggnadsyta (BYA).

Ja, till exempel i Vaxholmskartan Länk till annan webbplats..

Sök upp den fastighet du är intresserad av och studera hur byggnaderna är redovisade i kartan. Huvudbyggnader har ett illustrationskryss med två tunna diagonala linjer över byggnaden. Komplementbyggnader har en illustrationslinje längs mitten på byggnaden.

Om linjerna inte når hela vägen ut till hörnen eller kanterna betyder det att byggnaden är inmätt (karterad) från luften (flygfoto). Det är då takets storlek och form som är redovisad i kartan. Du kan behöva zooma in på byggnaden för att se detta.

Om linjerna är dragna hela vägen ut till hörnen eller kanterna är byggnaden inmätt (karterad) från marken. Mätningen har gjorts mot byggnadens hörn och fasader, vilket gör att byggnadens storlek (BYA) och placering redovisas i kartan.

Bilden visar olika byggnadssymboler i våra kartor

Notera hur illustrationslinjerna ansluter mot byggnadernas hörn och kortsidor.

Nej, inte vid upprättande av Nybyggnadskarta C.

Nybyggnadskarta C är ett utdrag ur vår kartdatabas. Vid upprättande av nybyggnadskartan kontrolleras byggnader mot senaste flygfoto. Om någon byggnad saknas eller har ändrats uppdaterar vi kartan. Höjdsiffror och annan information redigeras för att bli så tydlig som möjligt. Om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område läggs bestämmelser in i kartan och teckenförklaringen. Eventuella uppgifter om servitut och rättigheter läggs också in om de är tillgängliga för oss.

Vi får vår information om fastighetsgränser från Lantmäteriets digitala registerkarta, DRK. Olika gränser har tillkommit vid olika tillfällen och vissa gränser kan vara mycket gamla. Osäkerheten om läget kan vara allt från ett par centimeter upp till flera meter. Fastighetsgränserna i DRK har ingen rättsverkan utan det är först och främst de faktiska markeringarna i marken som har det. I andra hand är det förrättningsakten med tillhörande karta som har rättsverkan. På Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats. kan man läsa mer om fastighetsgränser.

En fastighetsgräns kvalitet i kartan kan förbättras om gränsmarkeringarna återfinns och mäts in i fält. Det görs t ex vid en gränsutvisning, vid mätning inför en nybyggnadskarta eller om Lantmäteriet gör en fastighetsbestämning.

Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats. kan man läsa mer om fastighetsgränser.

Lantmäteriet ansvarar för lägenhetsregistret som förutom information om t ex antal rum och yta även innehåller ett lägenhetsnummer. Det är Vaxholms stad som ajourhåller och rapporterar in lägenhetsnummer till Lantmäteret.

Lägenhetsnummer består av fyra siffror. De två första siffrorna anger på vilket våningsplan lägenheten ligger. 10 betyder entré eller gatuplan samt även en halv trappa upp. Lägenheter som ligger på våningsplan ovanför entréplan börjar på 11, 12, 13 osv i stigande ordning.
Lägenheter som ligger på våningsplan nedanför entrén börjar på 09, 08, 07 osv i sjunkande ordning.

De två sista siffrorna är ett löpnummer som börjar på 01 för den första lägenheten direkt till vänster på våningsplanet. Siffran ökar sedan löpande för varje lägenhet om man räknar från vänster till höger (medurs).

1101 = [10] + [01] = [entréplan] + [första lägenhetsdörren från vänster räknat]

1205 = [12] + [05] = [andra våningen] + [femte lägenhetsdörren från vänster räknat]

De bestämda reglerna kring lägenhetsnumrering gör att det går att hitta fram till en lägenhetsdörr även om trapphuset skulle vara rökfyllt vid till exempel en brand.

Varje lägenhetsnummer är unikt på den adress eller trappuppgång det tillhör. Tillsammans med adressen pekar lägenhetsnumret ut den aktuella lägenheten.