Övergripande plattform för Samlingsstyret för Vaxholms bästa

Vaxholm 12 december 2022: Det här dokumentet är en övergripande politisk plattform för Samlingsstyret för Vaxholms Bästa som består av Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Plattformen är en sammanfattning av de mest prioriterade frågorna som de fem partierna har enats kring att driva under den kommande mandatperioden. Utöver det listas ett axplock av övriga viktiga frågor för Samlingsstyret.

Till denna övergripande plattform, finns även ett genomarbetat internt arbetsdokument med ett stort antal punkter/åtgärder/förslag som Samlingsstyret har identifierat och vill arbeta med under mandatperioden. Dessa punkter är fundamentet i samarbetet.

Det finns också ett samarbetsavtal som talar om hur vi i Samlingsstyret ska arbeta i vardagen för att vara så effektiva som möjligt. Det dokumentet tar upp begrepp som till exempel värdegrund, hur ledningsgruppen ska fungera, ärendehantering och relationen till stadens olika förvaltningar.

Vaxholm 12 deccember 2022:

Samlingsstyret för Vaxholms Bästa
Tina Runhem Kommunstyrelsens ordförande (M)
Bengt Sandell gruppledare (S)
Sara Strandberg gruppledare (V)
Michael Baumgarten gruppledare (L)
Kjetil Rindal gruppledare (KD)

Vi vill göra Vaxholm ännu bättre

Hög inflation, stigande räntor och höga elpriser pressar hushåll och företag. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur under hela 2023 samtidigt som arbetslösheten väntas stiga. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin väntas vara svag under flera år framöver.

I detta läge vill Samlingsstyret se till att vi säkrar ekonomin för våra kärnverksamheter, det vill säga vård, skola och omsorg. Vi tycker också det är ytterst angeläget att vi genomför en rejäl klimat- och miljösatsning där en central punkt är att involvera våra medborgare för ett större engagemang.

En blandad bebyggelse ska eftersträvas genom fler hyresrätter samt bostadsrätter och småhus, bland annat genom markanvisningar och upplåtelseavtal.

Barnkonventionen ska fortsätta att genomsyra all verksamhet. Fokus på det politiska arbetet ska också vara samarbete. Oppositionen ska ges möjlighet till insyn och avstämning tidigt i den politiska processen.

Ekonomin

Det övergripande målet är en ekonomi i balans där vi strävar efter ett överskottsmål på två procent per år. Vi har fokus på att klara en hög kvalitet inom vår kärnverksamhet utan att beskatta våra invånare mer än nödvändigt.

Särskilt prioriterade områden

Vård/omsorg för äldre

Antalet äldre ökar i snabb takt i Vaxholm. Vi ska ta fram en vision och handlingsplan, ”Vaxholms Äldre 2030” som ska ge svar på hur vi ska hantera ett ökat behov av omsorg samtidigt som vi ska göra en satsning på förebyggande åtgärder.

Vi behöver bygga åtminstone två särskilda boenden (SÄBO) för att möta ett ökande behov.

Vi ska arbeta för att minska äldres ensamhet genom att stötta frivilligorganisationerna och verka för ett nära samarbete mellan föreningarna och kommunen.

Vi vill göra en satsning på hemtjänst vad gäller personalens inflytande över schemaläggning och vi vill också att brukarna/vårdbehövande ska ha ett större inflytande över detaljerna i sin egen omsorg.

Vi har som mål att en vårdbehövande ska träffa max sex olika personer inom en 14-dagarsperiod. En stärkt systematisk och noggrann kvalitetsuppföljning för att mäta och utvärdera våra kvalitetsmål för såväl hemtjänst som äldreomsorg ska utvecklas.

Korttidsboende (eftervård) med goda kommunala förbindelser och närhet till Vaxholm ska vara norm.

Inför varje ny avtalsförlängning ska huvudmannaskap inom bland annat äldreomsorgen utvärderas utifrån kvalitet och kostnad. Verksamheten ska tas hem i kommunal regi ifall kvaliteten inte kan uppfyllas.

Valfrihet för den enskilde är viktig. Därför ska det nya SÄBO:t som byggs drivas i kommunal regi.

Förskolan/Skolan

Det fria skolvalet i förskolan och skolan är en grundbult. Det betyder att om alla elever ska kunna välja skola, oavsett om skolan ligger inom eller utom kommunen, så ska alla elever ha rätt till skolbusskort.

Vi ska se över storleken på barngrupperna i förskolan och se till att leva upp till Skolverkets rekommendationer. Att öka andelen förskollärare är också ett mål. Vi ska även säkerställa en personaltäthet inom förskolan som garanterar en hög kvalitet i verksamheterna.

Det finns en stor samsyn på att göra en satsning på att motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga, bland annat genom att stärka elevhälsoarbetet på skolorna. Skolpersonalens kunskaper om psykisk ohälsa ska höjas genom utbildning.

Vi satsar också resurser på att öka personaltätheten i skolan genom att anställa fler lärarassistenter.

Barn och unga i förskolan och skolan med särskilda behov, bland annat de som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsvariationer, ska få stöd och hjälp genom till exempel fler specialpedagoger.

Öppettiderna på fritidsgården ska utökas. Fördelningen över veckans dagar ska anpassas efter önskemål/behov. Ungdomsrådet ska få medinflytande över vilka aktiviteter fritidsgården ska erbjuda under sina öppettider.

Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till studier på gymnasienivå.

Skolor och förskolor ska finnas i flera delar av kommunen. Skolan och förskolan på Rindö ska vara kvar.

Vi ska fortsätta stärka arbetet mot mobbing och kränkningar av barn och unga.

Klimat och miljö

Ett så kallat klimat-ting ska etableras under 2023 och vara igång på allvar 2024. Det ska bland annat bestå av en grupp medborgare i olika åldrar, kön och från olika bostadsområden. Uppgiften är att ta fram förslag för hur Vaxholm ska kunna uppfylla Parisavtalet och att kommunens samlade nettoutsläpp av växthusgaser ska vara nere på noll till 2035.

Tinget ska träffas regelbundet under mandatperioden och arbeta med en tydlig uppdragsbeskrivning. Pengar ska avsättas i budget för genomförande av förslagen. Tingets arbete ska dokumenteras och denna dokumentation ska sedan redovisas publikt på kommunens hemsida.

Redan 2023 ska minst en våtmark identifieras för att kunna restaureras. Vidare ska minst ett område för etablering av koloniträdgårdar med ekologisk odling identifieras.

Stadsbyggnad

Alla ska kunna leva hela livet i kommunen. En blandad bebyggelse ska eftersträvas genom fler hyresrätter samt bostadsrätter och småhus, bland annat genom markanvisningar och upplåtelseavtal.

Samlingsstyret ska arbeta aktivt med bostadsförsörjning för alla kommunens medborgare, med fokus på grupper som i nuläget har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden i Vaxholm.

Kommunal mark ska avsättas för byggnation av hyresrätter med tomträttsavtal.

Kommunen ska ha rådighet över hur minst hälften av de hyreslägenheter som byggs på kommunal mark förmedlas.

Handläggningstider ska vara lagenliga och bygglovshandläggningen ska effektiviseras. Undersök möjligheterna att inrätta en så kallad Bygglovslots för företag och privatpersoner för att fler bygglovsärenden ska vara kompletta redan när de lämnas in. Därmed sparas tid i processen.

En arkitekturpolicy ska tas fram under mandatperioden, med start 2023. Den blir ett stöd i tidiga skeden av olika projekt och i dialoger, program- och planarbeten, hanteringen av bygglov och markanvisningar.

Solenergi ska tas tillvara på kommunala tak och hållbara byggmaterial samt energieffektiva lösningar ska prioriteras.

Övriga viktiga frågor

Här följer exempel på övriga frågor utan inbördes rangordning som Samlingsstyret har enats kring. En komplett lista finns i Samlingsstyrets interna arbetsdokument.

 • Fördjupa demokratin och medborgarinflytande, bland annat genom fler medborgardialoger.
 • Stadsbyggnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans under mandatperioden.
 • Sjömackar ska vara en självklar del av Vaxholm för att värna staden som skärgårdens huvudstad.
 • Arbeta för att säkra en sammanhängande infrastruktur för cykelbanor, på bland annat Rindö och Bogesund.
 • Lägre hastighetsgräns utmed väg 274 på Vaxön.
 • Vi vill levandegöra Rådhustorget och se över användningen av Rådhuset. I Rådhuset kan man skapa en levande verksamhet som berikar kulturlivet. En dialog med invånare, föreningsliv, ungdomsverksamhet, kulturutövare och näringsliv ska föras för att komma fram till ett bra ändamål. Man bör också utreda möjligheten att skapa ett service/kontaktcentrum i lokalerna.
 • Tennisbanan på Lägret ska vara kvar.
 • Staden ska vara rustad för extraordinära händelser som exempelvis långvariga strömavbrott, översvämningar, pandemier, bränder och vattenbrist. Vi ska arbeta strukturerat och ordnat med beredskapsfrågorna.
 • Vi stöder initiativ om kollektivboende, till exempel Prästgården.
 • Värna om de värden som invånare värdesätter som till exempel skärgårdskaraktär, närhet till natur, grönområden och vatten.
 • Kajrenoveringen genomförs enligt plan och avtal.
 • Företagsamhet ska uppmuntras och ges ett tydligare fokus. Stadskärnan ska vara levande året om genom att attrahera fler företag/näringsidkare att etablera sig där.
 • Verka för att dagligvaruhandeln kan utvecklas.