Kommunens krisledningsorganisation

Vaxholms stad har förberedda krisplaner för att kommunen ska kunna leda arbetet med att skydda och rädda liv, egendom och miljö om en kris uppstår.

Kommunens krisberedskapsarbete handlar om att rusta upp det lokala samhället inför olika typer av påfrestningar. Vaxholms stad har förberedda krisplaner för att kunna leda arbetet med att skydda och rädda liv, egendom och miljö om en kris uppstår.

Ansvarig personal övas kontinuerligt för att kunna hantera kriser om de väl uppstår. Kommunen dokumenterar även vilka risker och hot som finns identifierade i den egna regionen för att kommunen ska vara förberedd.

Vid störning eller allvarlig händelse ska kommunen sträva efter att lösa situationen inom ramen för den ordinarie verksamheten. Vid en större kris ska dock kommunen kunna organisera en särskild krisledningsorganisation, på central nivå och ute i all verksamhet som bedrivs i kommunen.

Krisledingsnämnden

Nämnden utgör kommunens politiska krisledning. Nämnden har rätt att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Krisledningsnämndens ansvar föreskrivs i gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad och i reglemente.

Central krisledning

Kommunchefen är chef för central krisledning. Administrativ chef är ersättare för kommunchefen. Central krisledning är funktionsindelad och vid uppstart av central samordning ska minst kommunchef, säkerhetschef, kommunikationschef och berörd förvaltning samlas. Central krisledning utgår från kommunorganisationen. Den ersätter inte förvaltningarnas krisledning utan leder den övergripande kommunala hanteringen av en händelse.

Krisledning på förvaltningsnivå

Förvaltningarnas krisledningsorganisation leds av förvaltningschefen eller dennes ersättare. Varje förvaltningschef ansvarar för att det finns en bemannad och utbildad krisledning inom förvaltningen. Förvaltningschef deltar dessutom i central krisledning och ska planera för att förvaltningens krisledning kan ledas parallellt vid behov.

Krisledning på avdelnings- respektive enhetsnivå

På varje avdelning/enhet skall den ansvarige chefen kunna organisera en egen krisledning för att kunna hantera en kris inom sitt ansvarsområde, samt vid behov kunna stödja annat motsvarande avdelnings/enhets krishantering. Respektive chefer ansvarar för att egen krisledningsplan upprättas och att medarbetare utbildas vid behov. På varje avdelning/enhet ska ansvarig chef kunna organisera initial krisledning för att kunna påbörja hantering av en extraordinär händelse inom sitt ansvarsområde, samt vid behov kunna stödja annan avdelning i sin krishantering.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Vaxholms stad skall oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

För att säkerställa kommunens kontinuerliga tillgänglighet och möjligheten att mobilisera krisledningen har kommunen en beredskapsfunktion i form av tjänsteperson i beredskap (TiB). TiB-funktionen bemannas av särskilt utsedda personer och bistår den ordinarie verksamheten dygnet runt. Huvuduppgiften för en TiB är att upprätthålla en beredskap för att effektivt hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Risk- och sårbarhetsanalys Vaxholms stad 2023-2026 (pdf) Pdf, 566.4 kB.

Krisledningsplan

Krisledningsplanen klargör hur kommunen ska organiseras och bedrivas vid en
kris, extraordinär händelse samt vid höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan uppnås.