Allemansrätten

Allemansrätten innebär en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver samtidigt ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn mot markägare och andra besökare. "Inte störa - inte förstöra."

Rätten till att röra sig fritt i naturen (allemansrätten) finns inskriven i en av Sveriges grundlagar (2 kap. 18 § regeringsformen). Många av oss upplever rätten att promenera, bada eller plocka bär- och svamp som en självklarhet men allemansrätten innebär dock inte bara rättigheter, utan också skyldigheter.

Av miljöbalken (7 kap. 1 §) framgår att alla som vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet.

Rätten att röra sig fritt gäller inte på tomter, planteringar eller andra områden där det finns risk att marken skadas. Du får inte heller beträda åkrar med växande gröda.

Kommunen kan, vid behov, begränsa allemansrätten genom lokala ordningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter. Det kan innebära att det till exempel inte är tillåtet att cykla eller rasta hunden i en park.

Mer information

I Naturvårdsverkets skrift "Allemansrätten - Vad säger lagen?" hittar du vägledning om vad som egentligen gäller. Läs om vad som är tillåtet och vilka typer av uppträdanden som kan leda till rättsliga påföljder.