Grönplan 2022-2040

Vaxholms stad har antagit en grönplan. Den beskriver hur vi kan arbeta med naturvärden och grön infrastruktur idag och imorgon.

Grönplanen är ett styrdokument som bland annat ska bidra till att bidra till de globala målen 11, 13 och 15. Genom att ta till vara på naturvärden och grönstruktur bland befintlig och framtida bebyggelse skapas bättre förutsättningar för en hållbar framtid.

Grönplanen innehåller kunskapsunderlag om kommunens nuläge och åtgärdsförslag som ger en riktning för framtida arbete.

Grönplanen ersätter miljöprogrammet.