Naturområden, skyddade områden

I Vaxholms stad finns det många spännande naturområden i skiftande miljöer. En del av dessa områden är också formellt skyddade. Idag finns det två naturreservat i kommunen och ett Natura 2000- område.

Det finns mycket att upptäcka för dig som är intresserad av natur. Vaxholm består inte enbart av skärgårdens karakteristiska landskap med sitt myller av öar utan här finns många andra områden som är väl värda ett besök.

Naturreservat

I Vaxholm finns det två naturreservat, Kullö naturreservat, som inrättades år 2005 med syfte att tillgodose behovet av områden för närrekreation och Bogesundslandet som beslutades bli naturreservat 2013 med syftet att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde.

Bogesundslandet som är Vaxholms största sammanhängande naturområde, och ett av de större i Storstockholms närhet, har varit aktuellt för reservatsbildning sedan början av 1990-talet.

Natura 2000-område

På Bogesund finns Vaxholms enda Natura 2000-område,  Dammstakärret, som valts ut med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv.

Övriga skyddade områden

I Vaxholm finns det 20 nyckelbiotoper varav de flesta är belägna på Bogesund. De flesta av nyckelbiotoperna har inrättats för att skydda äldre skog och skog med höga hydrologiska värden.

Utöver dess områden finns det även två naturminnen i kommunen,
Ytterby varphögar och Rindö by.

Naturminnet Rindöby inrättades 1958 för att skydda förekomsten av Kungsängsliljan (Fritillaria meleagris) på en liten äng invid Rindös norra strand. När den blommar i maj ser man närmare tusen exemplar inom naturminnet.

Ytterby varphögar består av två åtskilda småområden på Resarös östra udde och inrättat för att skydda geologiska värden Områden är världsberömt för sitt värkdsrekord i antal upptäckta grundämnen på en och samma plats.

Syftet med naturminne är att bevara varphögarna ur vetenskaplig och kulturell synvinkel. Bland föreskrifterna för naturminnet bör man särskilt framhålla förbude mot att:

  • bortföra bergart eller mineral
  • bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdetstopografi
  • anordna upplag
  • uppföra ny byggnad eller annan anläggning.