Träd och trädfällning

Träd är något som engagerar många. Många av oss tycker att träd är vackra och erbjuder skydd på tomten, andra vill hellre att de tas bort. Oavsett åsikt finns det en mängd information som kan vara bra att känna till innan man fattar beslut om ett träds framtida öde. På den här sidan finner ni information om träd på kommunal respektive privat mark.

Trädet en symbol för livet

Trädet är en central symbol i många kulturer. Med sina rötter och grenar som förenar jorden med himlen har trädet sedan länge symboliserat livet. Idag är synen på träd annorlunda men vi får inte glömma att äldre träd visar spår av den utveckling som skett och skvallrar ofta om de förändringar i miljön som skett utan att vi tänkt på det.

Förutom att träd är levande kulturminnen erbjuder de en mängd olika livsmiljöer för fåglar, däggdjur, lavar, mossor, svampar och insekter. Knotiga träd, skrovlig bark, döda vedpartier och hålrum är några exempel på livsmiljöer som hyser de mest skyddsvärda arterna.

De gamla träd vi ser i dagens landskap utgör enbart några få procent av de som fanns för flera hundra år sedan. Att antalet minskat så kraftigt beror främst på att man avverkats och skadat så många träd när städer och infrastruktur byggts ut samtidigt som många öppna marker har växt igen. Öppna marker är viktiga för att ljusälskande träd som exempelvis ekar ska trivas.

Även ett dött träd är livsavgörande för många växter och djur. Cirka 70 procent av Sveriges hotade insekter lever i död ved under någon del av livscykeln. Vissa mossor och lavar är helt beroende av död ved och flera fåglar och däggdjur har bohål i döda trädstammar.

I takt med att fler och fler av de äldre träden försvinner blir allt längre mellan de träd som står kvar. Detta medför att de arter som lever i eller på träden får det svårare att spridas till nya områden.

Träd på kommunal mark

Döda träd

Stående träd som dött kan vara viktiga levnadsmiljöer för olika arter och detta medför att döda träd kan vara värdefulla för den biologiska mångfalden. Vid beslut om trädåtgärd behövs för ett dött träd tas hänsyn till om trädet utgör en stor risk för skada av person eller egendom samt att hänsyn tas till platsens förutsättningar.

Olovlig trädfällning

Det händer att det förekommer olovlig trädfällning på stadens mark. Ser ni olovlig fällning får ni gärna rapportera detta till tekniska@vaxholm.se, en utredning kommer då att göras av förvaltningen och utredningen avgör om en polisanmälan ska göras.

Anmälan om akut trädåtgärd

Om akut fara föreligger för person och/eller egedom gällande trädåtgärd på kommunal mark fyller du i e-tjänsten Anmälan om akut trädåtgärd Länk till annan webbplats..

I e-tjänsten ska trädet/träden markeras ut i kartan. För snabbare hantering kan du även bifoga bild på trädet/träden. Ytterligare information finns i e-tjänsten.

Bedöms åtgärden av Tekniska enheten inte som akut hanteras anmälan som en ansökan om planerad trädåtgärd, se nedan.

Ansöka om planerad trädåtgärd

Om du vill ansöka om trädåtgärd på kommunal mark ska du göra en ansökan i Vaxholms stads e-tjänst Ansökan om planerad trädåtgärd Länk till annan webbplats..

I e-tjänsten ska trädet/träden markeras ut i kartan. För snabbare hantering kan du även bifoga bild på trädet/träden. Ytterligare information finns i e-tjänsten.

Tekniska enheten går igenom inkomna ansökningar var tredje månad och en bedömning görs om åtgärd behövs.

Olika utfall som kan vara möjliga

  • Kommunen kommer att genomföra trädåtgärden då det är fara för person och/eller egendom
  • Trädet torde inte innebära risk för person och/eller egendom och ska stå kvar då det är värdefullt ur miljövärde
  • Trädet torde inte innebära risk för person och/eller egendom men får tas ned då det inte ses som värdefullt ur miljösynpunkt, detta bekostas och genomförs då av sökande

Träd på privat mark

I detaljplan och områdesbestämmelser har staden rätt att besluta att det krävs marklov för trädfällning, staden har denna möjlighet för att kunna skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. För att se om det aktuella trädet är marklovspliktigt kan ni granska aktuell detaljplan eller områdesbestämmelse.

Det är stadens bygglovsenhet som handlägger ansökan om marklov. När enheten handlägger ansökningar om marklov för trädfällning vägs de allmänna intressena mot de enskilda intressena. Har ni frågor gällande marklov är ni välkomna att ställa dessa till bygglov@vaxholm.se

Bygglovsenheten är skyldig att ingripa om en olovlig trädfällning upptäcks. En olovlig trädfällning kan medföra att fastighetsägaren är skyldig att betala en avgift och/eller få ett föreläggande om återplantering av träd.

Ansökan om marklov för trädfällning

Du kan ansöka om marklov för trädfällning via Vaxholms stads e-tjänst Ansökan om lov Länk till annan webbplats..