Trygg i Vaxholm

Trygg i Vaxholm är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Arbetet präglas av samverkan, engagemang och delaktighet för att skapa en tryg och säker kommun.

Vaxholm är länets tryggaste kommun och risken att utsättas för brott är låg. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska bidra till att människor är trygga i sin vardag och känner tillit till att samhället förmår förebygga och hantera frågor som rör brott och otrygghet. Arbetet präglas av att skapa förutsättningar för dialog, samverkan och gemensamma arbetsplattformar mellan olika aktörer och invånare i kommunen.

Brott och ordningsstörningar försämrar tryggheten och livskvaliteten för de som bor, arbetar och verkar i kommunen. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är därför något som ligger i allas intresse och därför är samverkan en viktig faktor i arbetet. Samverkan skapar ett resultat som är mer än vad varje part kan åstadkomma på egen hand.

Samverkan med polisen

Vaxholms stad har tillsammans med lokalpolisområde Södra Roslagen tecknat samverkansöverensstämmelser. Överenskommelsen innebär att parterna arbetar gemensamt med åtgärder och insatser inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Tillsammans med polisen har även medborgarlöften tecknats. Medborgarlöftena handlar om att lyssna på vad invånarna upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Under perioden 2023–2026 ska parterna verka för en trygg miljö och brottsförebyggande med fokus på barn och unga.

Gemensam lokal lägesbild

Gemensam lokal lägesbild syftar till att verka för minskad brottslighet och ökad trygghet i den offentliga mijön genom att rikta tidiga insatser efter lokala behov. Arbetet bygger arbetet på den kunskapsbaserade metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) som används för att samordna insatser mot otrygghet.

Fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet. Genom kontinuerlig informationsinsamling från aktörer med en trygghetsskapande och brottsöförebyggande roll upprättas gemensamma lägesbilder vilket bidrar till att tidiga insatser kan riktas innan - eller när - problem uppstår. Genom kortsiktiga gemensamma insatser lägger vi även grunden för ett långsiktigt arbete.

Genom att tillsammans identifiera lokala behov kan vi med hjälp av samverkan nå längre än vad respektive aktör kan åstadkomma var för sig. Målet är att Vaxholm präglas av trygghet och är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på.

Drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet är ett prioriterat område i Vaxholm. Samverkan är grunden för effektiv drogprevention och därför arbetar kommunen i tätt samarbete med polisen.

Det finns ingen öppen drogscen i Vaxholm utan narkotika påträffas ofta i samband med ungdomsfester. Barn och unga är vår framtid och det förebyggande arbetet för en antisocial livsstil hos denna målgrupp är av stor vikt. Verksamheter som arbetar med barn och unga är därför väldigt viktiga i arbetet.

Relationen till vårdnadshavare, en bra skolgång och organiserad fritid är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga. Viktigt arbete i Vaxholms stad är att även att arbeta mot langning, erbjuda föräldrarföreläsningar samt olika insatser för att förändra attityder till droger och alkohol.

Läs mer om kommunens drogförebyggande arbete här