Samhällssskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap handlar om upprätthålla samhällets funktionalitet, skydda människors liv och hälsa samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Vaxholms stad har ett ansvar att agera när en olycka eller kris inträffar. Om något oväntat händer, till exempel en snöstorm, el-avbrott eller andra kriser ska samhället och vardagen kunna fortsätta fungera. Företag, andra verksamheter och även boende i kommunen ska vara förberedd och ha beredskap.

Civil beredskap

Civil beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen.

Krisberedskap

Krisberedskap är ett samlat begrepp för förmågan att förebygga, motstå och hantera oönskade händelser – från extraordinära händelser i fredstid till höjd beredskap. Målen för krisberedskap är att minska antalet oönskade händelser, begränsa dess konsekvenser och så snabbt som möjligt återgå till normalläget. Hela samhället ska gemensamt och inom sina respektive områden ta ansvar för och utvecklar krisberedskapsarbetet.

Kommunens krisberedskap handlar om att rusta det lokala samhället inför olika typer av påfrestningar. Målet är att samhällsviktiga funktioner ska kunna hålla igång trots oönskade händelser men också att kunna förebygga vardagliga olyckor.

Höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan regeringen besluta om att höja beredskapen. Det kan ske vid exempelvis krig och konflikter, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar eller hotar vårt lands säkerhet och självständighet. Vid höjd beredskap ska hela samhället hjälpas åt för att se till att det viktigaste fungerar. .

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledning av det civila försvar som kommunen ska bedriva. Vid höjd beredskap mobiliseras delar eller hela totalförsvaret och särskild lagstiftning träder i kraft som reglerar exempelvis handel, skolor, betalningssystemet och vattenkraft.

Totalförsvar

Totalförsvaret består av två delar, militärt försvar och civilt försvar. Den samlade förmågan av dessa två delar ska skydda Sverige mot hela hotskalan från kris till krig.

Militärt försvar

Sveriges militära försvar består i första hand av försvarsmakten och hemvärnet samt ett antal myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Arbetet görs av görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.