Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS)

LSS är en rättighets­lag och vänder sig till dig som omfattas av någon av de så kallade person­kretsarna

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Du behöver ha läkarintyg eller psykolog­utlåtande som styrker din personkretstillhörighet.

Personkrets 1

  • Omfattar personer med utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd.

Personkrets 2

  • Omfattar personer med betydande och bestående begåvnings­mässigt funktions­hinder efter hjärn­skada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

  • Omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions­hinder som uppen­bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig­heter i den dagliga livs­föringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontaktinformation

Handläggare LSS: 08-541 709 79