Godkända planprogram

Ett program upprättas om det anses kunna underlätta planarbetet. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen.

Programmet skickas ut på remiss, ett så kallat programsamråd, och under remisstiden har boende i närheten och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter. När programsamrådet är genomfört sammanställs inkomna synpunkter inför det forstsatta planarbetet.