Planprocessen

Detaljplaner upprättas i flera olika steg beroende på omfattning och innehåll i planen. Processen sker antingen enligt ett normalt förfarande eller genom ett enkelt förfarande.

Det enkla förfarandet kan användas när förslaget är förenligt med översiktsplanen, är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten.

Detaljplanen kan föregås av ett planprogram om den inte har stöd i översiktsplanen eller om det är nödvändigt med berördas kunskap och synpunkter på underlaget tidigt i processen.

Enkelt planförfarande

Samråd sker bara med berörda parter och planen antas av kommunstyrelsen. Processen för enkelt planförfarande är kortare eftersom programskede ofta saknas och utställningsskede ersätts av underrättelseskede.

Bilden visar planprocessen, enkelt planförfarande

Normalt planförfarande

Planen har allmänt intresse, planen har stor samrådskrets eller planen överensstämmer inte med översiktsplanen. Förslaget har två skeden, först ett samrådskede med ett samrådsmöte. Sedan följer granskningsskedet (tidigare utställning). Planen antas av kommunfullmäktige.

Bilden visar planprocessen, normalt planförfarande

Du kan påverka

Du kan utifrån kommunens planhandlingar säga vad du tycker om förslaget till detaljplan under skedena samråd och granskning.

Samråd

Samrådet genomförs för att alla som har kunskap om området ska ha
möjlighet att säga vad de tycker. Både allmänheten, myndigheter och
andra berörda kan lämna synpunkter. Om du till exempel är granne till
området så har du rätt att lämna synpunkter. Är man berörd av planområdet kallas man för sakägare.

Granskning

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag. Detta ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna påverkat planförslaget. Granskningsfasen pågår i fyra veckor. När en ny plan finns att granska så kan du läsa om detta i lokaltidningarna. Du kan ta del av handlingarna här på kommunens hemsida och i kommunhusets entré.

Överklaga

Om du är sakägare, påverkas negativt av en detaljplan och tidigare i processen har lämnat in skriftliga synpunkter har du även rätt att överklaga planen inom 3 veckor efter att den antagits och beslutet tillkännagetts av kommunen.