Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut och ordnas.

Detaljplanen styr hur marken får användas. Den kan också styra hur stora och höga husen får vara och vilket avstånd det ska vara från hus till tomtgräns. I detaljplanen kan lämpliga ytor för rättigheter, gemensamhetsanläggningar eller ledningar anges. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den som avser genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan. Kommunstyrelsen beslutar om planbesked. Kostnader för planbesked tas ut enligt fastställd taxa.