Normer och värden

Förskolan vilar på demokratins grund. En viktig uppgift är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.

Förskolan ska också bidra till att barnen utvecklar respekt för vår gemensamma miljö.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Alla Vaxholms stads förskolor har en plan för arbetet med att främja likabehandling och motverka kränkande behandling som stöd för detta arbete.