Utveckling och lärande

Utbildningen i Vaxholms stads förskolor ska präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet som stimulerar och utmanar barnet i sin utveckling. Här hittar du information om hur vaxholms stad arbetar för att stimulera varje barns utveckling och lärande. 

Vi arbetar på många olika sätt för att stimulera varje barns utveckling och lärande. Samarbetet mellan förskolorna i Vaxholms stad är gott och bidrar till likvärdighet mellan och inom förskolorna.

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är och vad det innebär att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Vi ger barnen möjlighet att växa genom att ge ansvar för olika områden i den dagliga verksamheten. Utbildningen utgår från barnens intressen och förmågor.

Barns lek

I leken skapar vi möjlighet för barnen att prova nya roller och utveckla sin personlighet. Leken skapar lustfyllda och motiverande situationer samt bidrar till att utveckla förmågor som social interaktion och språklig förmåga.

Digital kompetens och IKT

I Vaxholms stads förskolor strävar vi efter att ta tillvara de digitala verktygens möjligheter och erbjuda en stimulerande, digital lärmiljö för våra barn, med tidsenliga verktyg. Våra förskolor är väl rustade med lärplattor och andra digitala verktyg som stödjer barnens utveckling och lärande.

Estetiska uttrycksformer

I våra förskolor ska barnen få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga genom att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter. Lek, bild, rörelse, sång, musik och drama är några av de uttrycksformer vi använder för att tillsammans utvecklas.

Matematik

I våra förskolor ska barnen få utveckla sin förmåga att urskilja, undersöka, uttrycka och använda matematik. Vi arbetar med matematik på många olika sätt både i planerade och spontana undervisningssituationer.

Naturvetenskap och teknik

Vi stimulerar barnens intresse för naturvetenskap genom att ta vara på vår utemiljö - både på förskolegårdar och i skogen. Vi tittar på småkryp, följer naturens växlingar i naturen och experimenterar!

Språk

Förskolan har som uppdrag att stimulera och utmana barnen i språk och kommunikation. Vi strävar efter att alla barn ska kunna och vilja uttrycka sina egna tankar och åsikter, men även ha förmåga och intressse att lyssna in vad andra vill och tänker.