Samarbete, förskola och hem

För att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande eftersträvar vi en god kommunikation mellan förskola och hem.

Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen (Läroplan för förskolan) vara delaktiga i sitt barns förskola.

Förskolornas arbete med barnen sker därför i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.

Förutom den dagliga kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal använder vi oss också av det webbaserade verktyget Vklass som stödjer oss i kommunikation och delaktighet.