Digitaliseringsplan 2024-2026

Digitaliseringsplanen riktar sig till personal inom förskola, skola och fritidshem samt utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad. I planen lyfts några prioriterade områdena fram som under period 2024-2026 utgör en del av verksamhetsplaneringen och det systematiska kvalitetsarbetet för varje berörd verksamhet.

Det övergripande målet för Sveriges digitalisering är att vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. I skolan innebär det att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och att använda digitaliserings möjligheter för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Digitaliseringsplanen syftar till att alla barn och elever ska få den digitala kompetens de behöver som samhällsmedborgare och i arbetslivet. Den syftar också till att belysa prioriterade områden för verksamheternas planering och göra den kommunala skolan i Vaxholms stad bättre förberedd inför flera nationella digitaliseringsaktiviteter såsom digitala nationella prov.

Digital kompetens är en demokratifråga eftersom det är en förutsättning för att aktivt kunna vara en del av samhället och förebygga utanförskap. Alla barn och elever behöver därför få möjlighet att utveckla digital kompetens i undervisningen. Det är också en fråga om att skapa lika förutsättningar inför fortsatta studier och för arbetslivet. Digital kompetens behöver byggas successivt utifrån ålder och mognad.

Prioriterade områden

För att främja pedagogisk kvalitet, förbättra arbetsmiljön för personal och elever och samtidigt säkerställa en trygg och ansvarsfull användning av digitala lärresurser och skoladministrativa system, kommer Vaxholm stads förskola, skola och fritidshem att arbeta med följande prioriterade områden:

Utveckling av tydliga riktlinjer och rutiner för användning av digitala lärresurser

  • beskriva digital kompetens för elev i stadieindelad trappa
  • skapa enhetliga riktlinjer för när, vilka och hur digitala lärresurser används i undervisningen
  • ge personal möjlighet att välja användning baserad på vetenskapligt stöd och pedagogiskt mervärde

Förstärkande av den digitala arbetsmiljön och organisationen

  • fokusera på att förstärka den tekniska supporten
  • tydliggöra ansvarsfördelningen och roller för användning av digitala system
  • erbjuda fortbildning för personalen för att säkerställa adekvat digital kompetens

Balans mellan innovativt arbetssätt och säkerhet

  • implementera kommungemensamma förhållningssätt för att säkerställa att användningen av digitala system och teknik sker på ett säkert och etiskt sätt
  • framtagande av konsekvensbeskrivningar och involvering av juridisk kompetens vid val av digitala lärresurser och teknik