Förhållningssätt AI i undervisning

Vaxholm stads kommunala grundskolor har ett gemensamt förhållningssätt gällande AI i undervisning.

AI står för Artificiell Intelligens och är teknik som är programmerad att efterlikna
mänskligt beteende. Det kan till exempel vara ”tal till text”-funktioner, en
dammsugarrobot eller en streamingtjänst som hjälper användaren att välja musik
utifrån tidigare preferenser.

AI har redan börjat förändra hur vi hanterar information, skapar innehåll och lär oss
nya saker. Därför behöver våra skolor ha ett förhållningssätt för hur AI kan användas
i undervisning och i planering och utveckling av undervisning. Eftersom forskning och
utveckling på området går snabbt bör förhållningssätt om användande kontinuerligt
revideras och utvecklas. Vaxholms stad har ett kommunövergripande
förhållningssätt till AI-chatbottar som är vägledande. Skolornas förhållningssätt
förtydligar användning av sådana i undervisningen.

AI-verktyg i undervisningen

Användning av AI-verktyg i skolan innebär en möjlighet för våra elever att få en
djupare förståelse och kunskap om hur vårt digitala samhälle ser ut och växer fram
omkring oss. För att utvecklingen ska vara hanterbar och överblickbar behöver ett
par aspekter uppmärksammas:

 • AI utgår inte från skolans styrdokument och kan därför inte vara lärarens
  eller elevens utgångspunkt.
 • Elever använder inte själva AI-tjänster under lektionstid.
 • Lärare, som har kompetens att använda AI i undervisningen, uppmuntras att
 • utforska generativa AI-tjänster tillsammans med eleverna för att därigenom
 • skapa engagerande och varierade uppgifter. Det kan till exempel vara att i
  grupp använda chattbottar eller generativ AI på storskärm.
 • Lärare ska i undervisningen peka på eventuella felaktigheter eller skeva
  budskap som kan uppträda i användandet av AI, såsom faktafel, olämpliga
  budskap och datasäkerhet. Lärare ska också inkludera exempel på AItjänster
  som eleverna möter i vanliga digitala tjänster och appar.
 • Lärare ska inte använda chattbottar för att bedöma eller ge återkoppling på
  elevarbeten som är betygsgrundande.
 • Lärare motiverar eventuellt val av chattbottar i undervisningen, på samma
  sätt som andra val av verktyg motiveras.
 • De flesta AI-tjänster har åldersgränser som läraren behöver känna till och
  beakta.

Risker för fusk

Marknadens tillgängliga generativa AI-tjänster ökar risken för fusk, särskilt i de fall
uppgifter genomförs i hemmet. Samtidigt är det svårt att tekniskt avgöra huruvida en
text är AI-genererad eller inte. Därför arbetar lärare med att minimera risker för fusk
på det här sättet:

 • Skriftliga inlämningsuppgifter, som genomförs i hemmet, används inte som
  betygsunderlag.
 • När lärare genomför inlämningsuppgifter på skoltid, genomförs dessa i det
  slutna digitala systemet Dugga.
 • Lärare diskuterar kontinuerligt fusk och konsekvenserna av fusk med
  eleverna.