Annan mätaktör än Vaxholms stad

För att utföra utstakning, grovutstakning och lägeskontroll krävs att man som mätaktör är godkänd av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad.
Övriga mätuppdrag som till exempel inmätning eller gränsutvisning kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen eller annan valfri mätaktör.

Anlita godkänd mätaktör

Utstakning, grovutstakning och lägeskontroll kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad eller av annan godkänd mätaktör.
Det är byggherrens ansvar att anlitad mätaktör är godkänd av Vaxholms stad att få utföra utstakning och lägeskontroll. Mätaktörer kan ansöka om godkännande via vår e-tjänst.

Behörighet att utföra utstakning, grovutstakning och lägeskontroll

För att få behörighet ska du uppfylla kraven på "Grundläggande mätningsteknisk färdighet" enligt Lantmäteriets rekommendation. Den som tidigare godkänts enligt MK 13§, eller som på annat sätt förvärvat motsvarande färdighet, kan också anses uppfylla kraven.

Rekommendationer för bedömning av Länk till annan webbplats.”Grundläggande mätningsteknisk färdighet" (pdf) Länk till annan webbplats.

Behörigheten är personlig. Det är alltså den som utför utstakningen, grovutstakningen eller lägeskontrollen på plats som ska vara behörig. Behörigheten följer personen om denne byter arbetsgivare eller startar egen mätverksamhet. Naturligtvis kan flera personer på ett företag ansöka och bli godkända.
Behörigheten gäller i tre år från och med godkännandedatumet. Därefter behöver man ansöka på nytt via vår e-tjänst.

Ansökan om godkännande via e-tjänst

Fyll i formuläret och bifoga dokument som styrker relevanta utbildningar och arbete inom mätteknik. Ansökan signeras med bank-id.
Vaxholms stad behandlar ansökan och fattar beslut om godkännande.
Beslutet skickas med e-post till den som ansökt och det är sedan giltigt i tre år från och med beslutsdatumet.

Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll, e-tjänst Länk till annan webbplats.