Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge och höjd på fastigheten som bygglovet anger.

Alla nya byggnader och de flesta tillbyggnader ska lägeskontrolleras.

Behovet av lägeskontroll dokumenteras i kontrollplanen vid bygganmälan.

Lägeskontroll görs normalt när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Godkänd mätaktör

Lägeskontroll kan utföras av Vaxholms stads stadsbyggnadsförvaltning eller av annan mätaktör med Lantmäteriets HMK grundläggande mätningsteknisk färdighet.

När stadsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontroll skickas kartskiss samt kontrollbeslut till byggherren för att denne ska kunna jämföra att den stämmer med det godkända bygglovet.

Om annan än stadsbyggnadsförvaltningen gör lägeskontroll ska denna godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen. Efter utfört arbete skall lägeskontrollen skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen.

Beställning och ansökan via e-tjänst

Leveranstid för lägeskontroll med hjälp av bygglov- och GIS-enhetens personal

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överrenskommelse, men absolut senast två veckor efter inkommen beställning.