Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge och höjd på fastigheten som bygglovet anger.

Alla nya byggnader och de flesta tillbyggnader ska lägeskontrolleras. Information om behovet av lägeskontroll finns i startbeskedet. Lägeskontroll görs normalt när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Godkänd mätaktör

Lägeskontroll kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad eller av annan godkänd mätaktör. Om man anlitar annan mätaktör än stadsbyggnadsförvaltningen, är det byggherrens ansvar att anlitad mätaktör är godkänd av Vaxholms stad att få utföra utstakning och lägeskontroll. Mätaktörer kan ansöka om godkännande via vår e-tjänst.

För att få behörighet ska du uppfylla kraven på "Grundläggande mätningsteknisk färdighet" enligt Lantmäteriets rekommendation. Den som tidigare godkänts enligt MK 13§, eller som på annat sätt förvärvat motsvarande färdighet, kan också anses uppfylla kraven.

När stadsbyggnadsförvaltningen utfört lägeskontroll skickas kartskiss samt kontrollbevis till byggherren. Byggherren kontrollerar att byggnadens läge i höjd och plan stämmer överens med det beviljade bygglovet. Om lägeskontrollen visar avvikelser mot bygglovet ska kontakt tas med bygglovsenheten utan dröjsmål.

Om extern mätaktör används ska handlingar skickas in till kartor@vaxholm.se. Lägeskontroll ska levereras som PDF-fil och CAD-fil samt redovisa byggnadens/byggnadernas läge med mått till fastighetsgräns.

Lägeskontrollen i PDF-format ska innehålla följande:

 • Måtten ska redovisas på samma sätt som i situationsplanen, så att de är direkt jämförbara
 • Mått till fastighetsgräns ska vara vinkelrätt ut från gränsen
 • Koordinatlista över inmätta plankoordinater samt inmätt höjdangivelse
 • Uppgift om koordinatsystem i plan och höjd
 • Skalstock, norrpil, fastighetsbeteckning
 • Mätmetod och mätosäkerhet
 • Utförare av mätningen
 • Datum för mätningen
 • Bygglovets diarienummer ska framgå.
 • Samtliga mått och koordinater ska redovisas med två decimaler
 • Uppgift om var på byggnaden man har mätt (grund, form, fasad eller dylikt).

Lägeskontrollen ska skickas in i något av följande CAD-format:

 • dxf
 • dwg
 • topx

Beställning och ansökan via e-tjänst

Leveranstid för lägeskontroll med hjälp av stadsbyggnadsförvaltningens personal

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överrenskommelse, men absolut senast två veckor efter inkommen beställning.