Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen uppförts i överrensstämmelse med givet lov. Kontrollen avser läge i plan och höjd samt storlek.

Alla nya huvudbyggnader och de flesta komplement- och tillbyggnader ska lägeskontrolleras. Information om behovet av lägeskontroll finns i startbeskedet. Lägeskontroll görs normalt när form eller formar till grunden är färdig men innan man påbörjat gjutning.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

När stadsbyggnadsförvaltningen utfört lägeskontroll skickas kartskiss samt kontrollbevis till byggherren. Byggherren kontrollerar att byggnadens läge i höjd och plan stämmer överens med det beviljade bygglovet. Om lägeskontrollen visar avvikelser mot bygglovet ska kontakt tas med bygglovsenheten utan dröjsmål.

Anlita godkänd mätaktör

Lägeskontroll kan utföras av stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad eller av annan godkänd mätaktör. Om man anlitar annan mätaktör än stadsbyggnadsförvaltningen, är det byggherrens ansvar att anlitad mätaktör är godkänd av Vaxholms stad att få utföra utstakning och lägeskontroll. Mätaktörer kan ansöka om godkännande via vår e-tjänst.

Läs mer på sidan Annan mätaktör än Vaxholms stad

Handlingar som ska skickas in

Om annan mätaktör används ska handlingar skickas in till kartor@vaxholm.se. Lägeskontroll ska levereras som PDF-fil och CAD-fil samt redovisa byggnadens/byggnadernas läge med mått till fastighetsgräns.

Lägeskontrollen i PDF-format ska innehålla följande:

 • Måtten ska redovisas på samma sätt som i situationsplanen, så att de är direkt jämförbara
 • Mått till fastighetsgräns ska vara vinkelrätt ut från gränsen
 • Koordinatlista över inmätta plankoordinater samt inmätt höjdangivelse
 • Uppgift om koordinatsystem i plan och höjd
 • Skalstock, norrpil, fastighetsbeteckning
 • Mätmetod och mätosäkerhet
 • Utförare av mätningen
 • Datum för mätningen
 • Bygglovets diarienummer ska framgå.
 • Samtliga mått och koordinater ska redovisas med två decimaler
 • Uppgift om var på byggnaden man har mätt (grund, form, fasad eller dylikt).

Lägeskontrollen ska skickas in i något av följande CAD-format:

 • dxf
 • dwg
 • topx

Beställning via e-tjänst

Beställning av utstakning och lägeskontroll, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Leveranstid för lägeskontroll genomförd av stadsbyggnadsförvaltningen

Vi försöker att komma ut så fort som möjligt efter överenskommelse, men absolut senast två veckor efter inkommen beställning.