Fridlysta arter

Syftet med fridlysning är att skydda växt- eller djurarter som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring.

Att en art är fridlyst innebär att den är fredad och därför inte får plockas, dödas, fångas, samlas in eller på annat sätt skadas eller störas. Skyddet kan också gälla för frön, ägg, rom och bon. Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. 

Alla vilda fåglar är fridlysta, liksom alla fladdermöss, grod- och kräldjur samt alla vilda orkidéer och lummerarter. Utöver dessa grupper finns ytterligare en lång lista med särskilt utpekade arter som är fridlysta. Mer om fridlysta arter hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Den som planerar en åtgärd som kan komma att påverka en fridlyst art kan behöva dispens från Länsstyrelsen. Mer om dispens för fridlysta arter hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Växt- och djurarter som saknar fridlysning är tillåtna att plocka eller fånga, men man bör vara varsam i sitt handlande. Man får inte förstöra eller skövla växtbestånd eller samla in stora mängder lavar eller mossor för försäljning. Man har inte heller rätt att avsiktligt skada eller döda djur utan rimliga skäl.