Invasiva arter

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både i Sverige och globalt. Spridning av invasiva arter medför stora kostnader för samhället och enskilda då de kan ha en negativ påverkan på infrastruktur och människors och djurs hälsa.

Antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år i takt med ökad globalisering, handel och klimatförändringar. Det är därför viktigt att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter.

Vad gäller kring invasiva arter?

Vissa invasiva arter är upptagna i en förteckning kopplad till EU-förordningen om invasiva främmande arter. Det är förbjudet att sälja, importera, odla, låta växa, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av dessa arter.

Det finns även en svensk förordning om invasiva främmande arter. Myndigheter, kommuner, fastighetsägare, villaägare och andra har ett ansvar och en skyldighet att följa förbuden. Som exempel är alla fastighetsägare skyldiga att ta bort sådana arter om de förekommer på fastigheten. Det gäller såväl privata fastighetsägare, statliga myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen samt kommunen.

Avfallshantering

Mindre mängder avfall med invasiva arter kan man slänga i kärlet för hushållsavfall men glöm inte att förpacka det väl, gärna i dubbla påsar. Är det större mängder än vad som räknas som hushållsavfall måste du åka till en återvinningscentral och kasta det i fraktionen för brännbart.

Tänk på att förpacka det väl så att risken för spridning av frön och andra grobara delar minimeras under transport och hantering. Du bör aldrig slänga grobart material av invasiva arter i komposten eller i kärl för trädgårdsavfall då det innebär en stor spridningsrisk.

Observera att massor med invasiva arter sällan räknas som hushållsavfall och då kan entreprenör behöva anlitas för omhändertagandet av massorna. Det är dock bra om uppkomst av massor med invasiva arter helt kan undvikas då massorna innebär mycket stor spridningsrisk i hela hanteringskedjan och är svåra att behandla hos mottagare.

Invasiva arter i Vaxholm

I Vaxholm finns flera invasiva främmande arter. Invasiva arter med lagkrav som enligt aktuell kännedom finns i kommunen är följande:

  • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
  • Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
  • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
  • Smal vattenpest, Elodea nuttallii

Utöver de arterna med lagkrav på EU-nivå finns även andra invasiva främmande arter. En del utreds för att förbjudas nationellt. I Vaxholm finns bland annat:

  • Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
  • Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis
  • Parkslide, Reynoutria japonica
  • Vresros, Rosa rugosa

När det gäller bekämpning av invasiva arter på kommunal mark är det kommunens entreprenörer som utför. Kommunen fokuserar på de arter som är listade på EU-nivå med lagkrav men kan även bekämpa andra invasiva arter på utvalda platser. De bestånd som finns bekämpar kommunens entreprenörer återkommande varje år.

Hjälp till genom att rapportera in fynd

För att kunna bekämpa och begränsa invasiva arters skadliga påverkan behöver vi veta var de växer. Du kan hjälpa till genom att rapportera in dina observationer på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..

På webbplatsen finns bilder på invasiva arter som vägledning och du kan enkelt registrera arter. Du behöver inte skapa ett konto utan fotar bara arten och fyller i formuläret. Fotot granskas av en expert som avgör om det är en invasiv art innan fyndet läggs upp i Artportalen. Ditt namn syns inte på artportalen.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..