Egenavgifter och taxor

Här hittar du information om hur avgifter inom äldreomsorgen beräknas samt information om maxtaxan, inkomstkrav, partnerregler och hur tillfällig frånvaro påverkar avgifterna.

Inom äldreomsorgen finns ett maxtaxa för månadsavgiften. Under 2024 är högsta avgiften 2 575 kr. Avgiften inkluderar inte måltider.

Avgifter inom boenden Öppnas i nytt fönster.

Avgifter inom hemtjänst

Inkomstuppgift

Du behöver lämna fullständiga inkomstuppgifter till kommunen. Lämnas inte inkomstuppgift kan inte ditt avgiftsutrymme beräknas och du får betala full avgift. Du behöver samtycka till att kommunen hämtar inkomstuppgifter.

Du lämnar din inkomstanmälan i Vaxholms stads e-tjänster Länk till annan webbplats.. Välj "Vård och stöd" och därefter "Inkomstanmälan".

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp som ska täcka så kallade normala levnadskostnader samt faktisk boendekostnad.

Minimibelopp för 2024

Belopp per månad

Minimibelopp för ensamstående

7 062 kr

Minimibelopp per person för makar
och sammanboende

5 762 kr

Minimibelopp yngre med familjebildning, efter individuell prövning

+ 10 %

Minimibeloppet är lagstadgat och baseras på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Vid varaktiga, fördyrade levnadskostnader kan minimibeloppet i särskilda fall höjas. Detta kan till exempel vara kostnad för god man eller fördyrade kostnader för yngre funktionsnedsatta som har eller ska bilda familj.

Makar/registrerad partner

Gifta/registrerade partners inkomster sammanräknas och boendekostnaden delas. Boendekostnaden förväntas delas även om man inte är gift men delar hushåll med någon.

Boendekostnad

Boendekostnad räknas fram enligt Försäkringskassans schablonbelopp men hänsyn till faktisk boendekostnad tas i den mån underlag skickas in till kommunen. För bostadsrätt gäller månadsavgift plus 70% av årlig ränteutgift delat med 12. För egen fastighet gäller driftskostnader, ränteutgift enligt ovan och fastighetsskatt.

Vid dubbel hyreskostnad och flytt till särskilt boende kan du ansöka om avgiftsnedsättning för dubbla boendekostnader i högst tre månader. Om ditt förutvarande boende kan avyttras kan du istället ansöka om anstånd i upp till tre månader.

Jämnking

Den som beviljats matdistribution eller har heldygnsomsorg med måltider, kan ansöka om jämkning av matavgift.

För att beviljas matjämkning erfordras:

  • Att du bedöms ha rätt till försörjningsstöd
  • Att bostadstillägg (BTP) är ansökt och har beviljats
  • Att du inte har några tillgångar överstigande två prisbasbelopp

Bostadtillägg från Pensionsmyndigheten

Du eller behörig anhörig kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Tillfällig frånvaro

Abonnemangstjänster:

  • Trygghetslarm och servicetjänster det vill säga inköp, tvätt och städning, är att betrakta som abonnemang och tillfällig frånvaro medför inte nedsättning av avgiften.
  • Vid frånvaro längre än 30 dagar omprövas biståndsbeslutet.

Ordinärt boende med hemtjänst:

  • Vid frånvaro reduceras månadsavgiften med 1/30 per frånvarande dygn.

I särskilt boende görs avdrag för matkostnaden vid:

  • Planerad frånvaro som omfattar ett dygn eller mer

Avdrag görs med kostnaden för dygnsportion. Omsorgsavgiften påverkas inte av frånvaro.

Avgiftsbeslut

Avgiftsberäkning enligt maxtaxan görs utan särskild ansökan. Du har rätt att överklaga individuellt beslut om avgiftsberäkning.

Kontaktinformation

Avgiftshandläggare: 08-541 708 39