Barn och brott

Här hittar du information om vad som händer när en ung person begår eller blir utsatt för ett brott.

Vad händer om en ungdom begår ett brott?

När en ung person misstänks för att ha begått ett brott utreder polis och åklagare skyndsamt. Avsikten är att det ska vara en tydlig koppling för ungdomen mellan brottet och den övriga rättsprocessen. Polisen håller förhör med den unge och vårdnadshavare och socialtjänst kontaktas. Polisen utreder brottet och överlämnar sedan till Åklagarmyndigheten som kan väcka åtal för rättegång. Om den unge är under 15 år och inte straffmyndig kan ändå polis och åklagare inleda en brottsutredning. Det kan tex gälla vid rån och då kan annan misstänkt över 15 år höras, polisen kan eftersöka stöldgods, eller det kan göras på socialtjänstens begäran.

Efter rättegång faller sedan en dom där det förklaras för vilket brott och varför ett visst straff utdömts. Det finns olika typer av straff och för ungdomar 15–17 år finns tex. ungdomsvård som är ett åtgärdsprogram från socialtjänsten. Mycket allvarliga brott kan leda till sluten ungdomsvård, ett slags ungdomsfängelse, i max fyra år.

Polisen anmäler även oro för en ungdom som begått brott till socialtjänsten. De gör en första bedömning samt bedömer om eventuellt stöd från socialtjänsten är aktuellt. De ansvarar även för ungdomstjänst, som är ett alternativ till böter och fängelsestraff och kan utdömas för unga mellan 15–21 år. Socialtjänsten ska även erbjuda medlingsverksamheten vid Stödcentrum för unga brottsutsatta (finns i Täby). Vid ungdomstjänst kopplas Ungdomsstödet in som utförare. Ett antal samtal hålls med fokus på relevanta ämnen utifrån brottet och därefter genomförs praktik.

Vad händer om en ungdom blir utsatt för brott?

Om ett barn eller ungdom blir utsatt för brott utreds det av polisen. Går ärendet vidare till rättegång kallas alla parter (brottsoffer, vittnen och misstänkt). Om ungdomen är under 15 år kan förhöret spelas in för att den unge inte ska behöva vara på plats. Filmen spelas sedan upp under rättegången. Brottsoffer kan få ett så kallat målsägandebiträde (brottsofferadvokat) genom rättsprocessen.

Socialtjänsten har ansvar för att den som har utsatts för brott och att brottsoffrets anhöriga får det stöd de behöver. Det kan efter bedömning vara stödsamtal, kontaktperson och familjebehandling. I mycket allvarliga fall kan en placering utanför det egna hemmet göras, när barn tvångsomhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU). Socialtjänsten kan även hänvisa ärenden vidare till Barnahus. Där samverkar olika yrkesroller för att underlätta för barn och unga som varit eller misstänks vara utsatta för allvarliga brott (såsom misshandel och sexuella övergrepp). Här finns polis, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samlade på ett ställe för att underlätta.

Kontaktinformation

Kontakta socialtjänsten på Vaxholms stad, skol- och familjestödet eller ungdomsstödet. Du når oss via växeln på telefonnummer 08-541 708 00.

Du kan också kontakta Mörby ungdomsmottagning Länk till annan webbplats., på telefonnummer 08-123 498 55 eller 08- 568 919 05.

Du kan även kontakta Stöd centrum för unga brottsutsatta Länk till annan webbplats. i Täby, på telefonnummer 08- 555 572 38.