Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. I bland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem

Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inomhusluften.

Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen.

Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem.

Detta är i korthet bakgrunden till att riksdag och regering, i stor politisk enighet, tagit beslut om att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll.

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen

Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av bestämmelserna i Plan- och Bygglagen (PBL) 10 kap bl a förlägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite. Det bör också påpekas att kommunen kan ingripa även med stöd av miljöhänvisning till Miljöbalken, om det föreligger olägenhet för människas hälsa.

Byggnader som ska kontrolleras

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande samt flerbostadshus/kontorbyggnader med FT- och FTX-ventilation
ska kontrolleras var tredje (3) år

Flerbostadshus, kontorsbyggander F-, FX och S-ventilation
ska kontrolleras var sjätte (6) år

För en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation skall endast första besiktning utföras innan ventilationssystemet tas i bruk.

Förklaring:

  • FT = från- och tilluftsventilation
  • FTX = från- och tilluftsventilation med värmeväxlare
  • F = frånluftsventilation
  • FX = frånluftsventilation med värmeväxlare
  • S = självdrag

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännade (riksbehörighet) av Boverket eller godkännande av kommunen (lokal behörighet).

Undantag från kontrollen är:

  • en- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring
  • industribyggnader
  • byggnader avsedda för totalförsvaret som är av hemlig natur.

Mer information

Protokoll från utförd kontroll skickas via e-post till: bygglov@vaxholm.se alternativt via brev till: Vaxholms stad, bygglovsenheten, 185 83 Vaxholm

Informationsmaterial om obligatorisk ventilationskontroll kan beställas på Boverket Länk till annan webbplats..