Ordlista med förklaringar

På den här sidan förklarar vi de vanligaste begreppen som är viktiga att förstå när du ansöker om bygg- rivnings- eller marklov, anmäler en åtgärd eller ansöker om strandskyddsdispens.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Med byggrätt menas i vilken omfattning som en tomt/fastighet kan bebyggas. Byggrätten regleras oftast genom en area, höjd på byggnaden och avstånd till tomtgräns. Hur stor din byggrätt är framgår av detaljplanen som gäller för din fastighet.

För tomter/fastigheter utanför planlagt område måste en lämplighetsbedömning göras från fall till fall gällande hur mycket av fastigheten som får bebyggas.

Vad som är en byggnad finns definierat i plan- och bygglagen. Enligt definitionen i plan- och bygglagen är byggnad en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Byggnadsarea är den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar hur underliggande mark kan användas (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc).

Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat.

Byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak (1 kap. § 3 PBF).

Vid olovligt byggande ska stadsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL).

Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Byggsanktionsavgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Bestämmelser för varje fastighet finns i detaljplanen.

Detaljplanen reglerar ofta byggnadshöjder, byggrätt det vill säga antalet kvadratmeter som får bebyggas och var byggnader exempelvis inte får placeras. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

Ritningar som lämnas in i samband med en ansökan eller anmälan ska alltid vara fackmannamässigt utförda.

Fackmannamässiga ritningar innebär följande:

 • Ritningarna är utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format
 • I svart/vitt – ej färgade eller gråtonade
 • Skalenliga
 • Måttsatta
 • Ytor för tak och fasad ska vara rena utan mönster eller raster som illustrerar skuggor, fasad- eller takmaterial.

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. Befintliga och planerade marklinjer ska redovisas. Alla berörda fasader ska redovisas. Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.

Mer information finns på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Vid nybyggnad av fritidshus och tillbyggnad av småhus (en- och tvåbostadshus, fritidshus) prövar Stadsbyggnadsnämnden behovet av färdigställandeskydd. Om byggkostnaden för upphandlat arbete och material överstiger 10 prisbasbelopp, enligt avtal med entreprenör, måste kopia på tecknat färdigställandeskydd skickas in för att startbesked ska kunna ges. Om man utför allt arbete själv så behövs inget färdigställandeskydd .

Det är byggherrens ansvar att se till att ett färdigställandeskydd finns då det krävs, men det är vanligt att det tecknas av entreprenören.

Det vi bygger ska vara säkert och uppfylla de tekniska krav som samhället ställer. Därför måste du som bygger utse en kontrollansvarig (KA) för byggprojektet.

Det är viktigt att den kontrollansvarige kommer in i byggprojektet så tidigt som möjligt. I broschyren Behöver jag en kontrollansvarig? (pdf) Länk till annan webbplats. kan du läsa mer.

Certifierad kontrollansvarig

Den som ska utses till kontrollansvarig för ett byggprojekt måste ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs.

Detta styrks med ett bevis om certifiering. Boverket har en förteckning över certifierade kontrollansvariga och sakkunniga. Den kontrollansvarige ska dessutom ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras.

Om det är ett stort byggprojekt kan byggherren utse fler kontrollansvariga för olika delar av projektet.

Kontrollansvarigs uppgifter

 • Hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan.
 • Närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs.
 • Dokumentera sina platsbesök.
 • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvarig behövs inte för enklare åtgärder eller åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan.

Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång.

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Vid mindre ny- och tillbyggnader, där det inte krävs en certifierad kontrollansvarig, sker detta inom byggherrens egenkontroll.

Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Kontrollplanen bör skickas in tillsammans med övriga handlingar. Som senast kan den lämnas in vid det tekniska samrådet. Det är dock önskvärt att vi får ta del av kontrollplanen tidigare än så, för att kunna förbereda inför det tekniska samrådet.

När arbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till oss för att få slutbesked.

Du kan ladda hem exempel på kontrollplaner på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Tänk på att kontrollplanen kan behöva anpassas till ditt projekt genom att stryka eller lägga till kontrollpunkter. Mer information hittar du här i dokumentet Information om kontrollplan (pdf) Pdf, 282.6 kB..

Ett beslut eller en dom får laga kraft när det inte längre kan överklagas. Det innebär att beslutet eller domen inte kan ändras av en överprövande instans. Vanligtvis får ett beslut eller en dom laga kraft när överklagandetiden har gått ut och det inte har kommit in några överklaganden.

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten.

Mer information om hur planavgiften räknas ut finns i stadsbyggnadsnämndens taxa på sidan Avgifter och taxor - hur mycket kostar det?

Plan- och bygglagen reglerar bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

En planritning redovisar alla våningsplan i en byggnad.

Exempel på planritningar finns på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Situationsplanen är en karta över din fastighet.

Situationsplanen visar alla sorters befintliga byggnader, höjdkurvor och var nya byggnader ska placeras och om något ska rivas.

Exempel på situationsplan finns på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Att ta en åtgärd i bruk innan slutbesked kan innebära en byggsanktionsavgift. I lovbeslut eller startbesked står det om du behöver slutbesked innan åtgärden får tas i bruk.

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av byggnadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts, om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, (t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav), den kontrollansvariges dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och förutsättningarna för ett slutbesked.

Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad ansvarar för:

 • myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
 • mätnings- och karteringsverksamhet
 • strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
 • myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
 • myndighetsuppgifter enligt
  • anläggningslagen
  • ledningsrättslagen
  • fastighetsbildningslagen
 • namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser samt
 • fastställelse av belägenhetsadresser,
 • tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Innan arbetet får påbörjas behöver du få ett startbesked. I enklare ärenden ges oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter.

För byggnation inom strandskyddat område krävs ofta en dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Mer information finns på sidan Strandskydd.

I vissa ärenden kallas du till ett tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd går man tillsammans med en byggnadsinspektör igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras.

Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvariga.