Avgifter och taxor - hur mycket kostar det?

Här hittar du information om de avgifter som tas ut i samband med handläggning och beslut i ärenden som hanteras inom stadsbyggnadsnämnden.

Avgift tas ut i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens taxa för år 2024:

För ärenden inkomna mellan 2023-01-01 och 2023-12-31 tillämpas 2023 års taxa:

För ärenden inkomna mellan 2022-01-01 och 2022-12-31 tillämpas 2022 års taxa:

För ärenden inkomna mellan 2021-01-01 och 2021-12-31 tillämpas 2021 års taxa:

För ärenden inkomna innan 2021-01-01 tillämpas 2020 års taxa:

PDF-dokumenten ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Kontakta oss på Vaxholms stad om du behöver hjälp med att ta del av innehållet i dokumenten. Du kan läsa mer om vårt tillgänglighetarbete på sidan Tillgänglighetsredogörelse.

I beslutet finns information som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat.

Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i avgiften men däremot ingår till exempel ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked (i de fall något av dessa är aktuella). Detta betyder att vissa avgifter tas ut i förskott. I beslutad taxa framgår vad som gäller för avgifter som ej kommit att utnyttjas.

Information om avgifter för framtagande kartprodukter, utstakning och lägeskontroll finns på sidan Avgifter och taxor, kartprodukter och mätuppdrag.

Övriga avgifter

Planavgift
I samband med beslut om bygglov tas även en planavgift ut inom vissa områden med detaljplan. Information om vilka detaljplaner som omfattas av planavgift finns i taxan och i detaljplanens plan- och genomförandebeskrivning.

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp
Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, eller ytterligare lägenhetsavgift hanteras av Roslagsvatten AB.

Telefonnummer: 08-540 83 500.

Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump och borrad brunn
Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump och borrad brunn hanteras av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Telefonnummer: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor hanteras av Storstockholms brandförsvar.

Telefonnummer: 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se