Vad vill du bygga, ändra eller riva?

Har du planer på att bygga nytt, flytta eller ändra en byggnad så behöver du oftast bygglov. Om åtgärden inte kräver lov kan du behöva göra en anmälan. Här hittar du information om lov- och anmälningspliktiga åtgärder samt vad som gäller för bygglovsbefriade åtgärder.

Vad gäller för fastigheten?

Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller flytta en befintlig byggnad till en annan plats så behöver du oftast bygglov.

Ligger fastigheten inom detaljplan så är det detaljplanen som reglerar vad som får byggas på fastigheten. I detaljplanen hittar du uppgifter om hur stor byggrätten är, hur hög byggnaden får vara, vilken typ av byggnad som får uppföras och var den får placeras.

Planerar du att bygga till en byggnad så behöver du bygglov. För att ta reda på om det finns byggrätt kvar så kan du till exempel mäta upp byggnaden som du vill bygga till för att se om dina byggplaner stämmer överens med detaljplanen.

Ligger fastigheten utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Kulturmiljöområde

Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad.

Information om fastigheter som ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Mer information

Brygga

För att anlägga en brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov, men för en brygga behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna. Läs mer på sidan Strandskydd.

Sjöbod/sjöstuga

För att bygga en sjöbod/sjöstuga behöver du oftast bygglov och strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskydd.

Även ändring av en befintlig sjöbod kan kräva bygglov och strandskyddsdispens som till exempel att bygga till, ändra fasad eller inreda med hygienrum.

Hamn för fritidsbåtar

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra en hamn för fritidsbåtar kräver bygglov. En hamn för fritidsbåtar kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens.

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Bygglov kan krävas för att ändra användningen av en byggnad om ändringen är ett väsentligt annat ändamål. Lov kan också krävas om bara en del av en byggnad planeras att ändras. Det kan till exempel vara att en del av en byggnad som tidigare har använts som kontor ändras till bostad.

Inom eller utom detaljplanerat område

Ligger byggnaden inom detaljplan så är det detaljplanen som styr vilken använding byggnaden får ha. Ligger byggnaden utanför område med detaljplan så görs en prövning om den nya användningen är lämplig på den platsen.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan ändringen kräva dispens från strandskyddet. Läs mer på sidan Strandskydd. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Om du vill göra en fasadändring kan det krävas bygglov. Exempel på fasadändringar är att byta färg, byta fasadbeklädnad eller byta tak. Även andra ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende kan kräva bygglov som till exempel inglasning av befintlig balkong.

Undantag från lovplikten

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns vissa undantag från lovplikt för fasadändringar som till exempel ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Förutsättningen för att ändringen ska vara bygglovsbefriad är att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus finns undantag från lovplikt för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Mer information om vad som menas med väsentlig ändring hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kulturmiljöområde

Ligger byggnaden inom kulturmiljö så gäller inte undantagen för lovplikt och då behöver du ansöka om lov för att ändra fasaden om ändringen är en väsentlig ändring. Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på utformning.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan du behöva dispens från strandskyddet för att ändra byggnaden. Mer information om strandskydd hittar du på sidan Strandskydd. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Inom detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov, vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Detaljplanen kan ha skyddsbestämmelser som till exempel innebär att en byggnad har ett högt kulturhistoriskt värde och att byggnaden omfattas av rivningsförbud.

Kommunen kan i vissa fall avslå begäran om rivningslov om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Mer information om rivningslov hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Utanför områden med detaljplan, krävs oftast en anmälan för rivning av byggnader. För komplementbyggnader till småhus behöver ingen anmälan göras.

Har du planer på att riva för att sen bygga nytt? Vanligast är att ansökan om rivningslov skickas in samtidigt med ansökan om bygglov för nybyggnad. På så sätt visar du hur det är tänkt att den rivna byggnaden ska ersättas.

Flytta en byggnad

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov eller anmälan på den gamla platsen samt bygglov på den nya platsen.

Bygg- och rivningsavfall

Den som är byggherre ansvarar för att bygg- och rivningsavfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs samt att en kontrollplan för rivningsarbetena redovisar hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Mer information

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. På Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida hittar du exempel på vad som är en skylt.

Ljusanordningar

För ljusanordningar gäller att inom område som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en sådan anordning om:

 • den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område så gäller inte undantag för bygglov.

Information om att fastigheten ligger inom kulturmiljöområde eller ligger inom riksintresse kan du hitta i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen.

Om området inte har detaljplan?

Utom detaljplan kan du behöva tillstånd enligt lagen om gaturenhållning och skyltning eller enligt väglagen. I dessa fall är länsstyrelsen tillståndsmyndighet du ska vända dig med frågor och/eller ansöka om dispens.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan skylten kräva dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Byggbodar

Det kan krävas bygglov för etablering av byggbodar. För att byggbodar ska kräva bygglov måste de uppfylla kriterierna i definitionen av byggnad. Definitionen av vad som är en byggnad Länk till annan webbplats. eller ett byggnadsverk finns i plan- och bygglagen.

Mer information om bygglov för byggbodar hittar du på Boverkets hemsida. Där kan du även läsa om ett rättsfall Länk till annan webbplats. där det av domen framkommer att byggbodar uppställda i omkring 18 månader kräver bygglov.

Container

Bygglov kan krävas för uppställning av container om containern till exempel ska användas som byggnad eller upplag.

Undantag från krav på bygglov finns för container inom industriområden.

Detaljplanen kan ha en bestämmelse för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver containern bygglov.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

För murar och plank krävs oftast bygglov.

Mur

Med en mur menas en konstruktion som uppförs med till exempel stenar, tegel, betong, trästockar eller något annat material och som är över 0,5 meter hög. Muren kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Syftet med stödmurar är ofta att ändra markens höjdläge vilket även kan kräva marklov. En konstruktion som är högst 0,5 meter och som uppförs i syfte att stötta upp markuppfyllnader är ett kantstöd och behöver inte bygglov.

Plank

Med plank menas en fristående vägg som oftast är högre än ett staket och ofta byggs med träplankor, glas eller något annat material.

Staket

Staket kräver normalt inte bygglov.

Undantag från lovplikten och bestämmelser i detaljplanen

I plan- och bygglagen finns undantag från bygglovskrav för mur och plank för att anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus.

Detaljplanen kan innehålla bestämmelser om att bygglov krävs för till exempel en skyddad uteplats. Om bestämmelse för skyddad uteplats finns i detaljplanen så är mur eller plank vid uteplatsen bygglovspliktiga åtgärder.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Inom områden med detaljplan krävs oftast marklov för åtgärder som trädfällning, schaktning eller fyllning för att avsevärt förändra markens höjdläge inom kvartersmark eller mark för allmän plats.

Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Trädfällning och skogsplantering kan också behöva marklov om det finns bestämmelser om detta i detaljplanen.

För marklov gäller:

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
  Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Skyddsvärda träd

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en rapport som sammanfattar resultatet av en omfattande trädinventering efter särskilt skyddsvärda träd i Stockholms län.

Du hittar rapporten och tillhörande karta Länk till annan webbplats. som redovisar inventering skyddsvärda träd i Vaxholm kommun på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsida.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Kontakta Länsstyrelsen för frågor om fornlämningar och fornfynd.

Utanför detaljplan

Du behöver ansöka om marklov om du planerar att schakta, göra markutfyllning, fälla träd eller plantera skog i ett område utanför detaljplanen om fastigheten eller området ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att ändra marknivå eller fälla träd. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Ofta förväxlas en ansökan om förhandsbesked med att vara ett snabbt besked om lov kan ges för en åtgärd. Handläggningstiden för en ansökan om förhandsbesked är ofta lika lång som vid en bygglovansökan. Nedan finns information om vad ett förhandsbesked innebär.

Vad är ett förhandsbesked?

Syftet med ett förhandsbesked är att den som planerar att bygga ska kunna undvika onödig projektering och extra kostnader för att ta fram handlingar .

Förhandsbesked är vanligast vid de tillfällen då det är osäkert om bygglov kommer att kunna ges för en åtgärd. Det kan till exempel vara om det är svårbedömt om vatten och avlopp kommer att kunna ordnas eller om det är möjligt att anlägga väg fram till byggnaden.

Ett förhandsbesked används mest inom områden utanför detaljplan. Till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. Ett positivt förhandsbesked kan underlätta handläggningen för Lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Kommunens översiktsplan ger bland annat vägledning om hur man ställer sig till avstyckningar i områden utanför detaljplan.

Jag har fått ett beslut om förhandsbesked - kan jag börja bygga?

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du kan börja bygga. För att kunna bygga behöver du bygglov och startbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för bygglovsprövningen om ansökan inkommit inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Har ansökan inte inkommit inom två år så upphör beslutet att gälla.

Inom detaljplanerat område

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerade och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet.

Du hittar mer information om förhandsbesked och vad som prövas i ett förhandsbesked på Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Mer information

Altan, uteplats

Altan kan kräva bygglov beroende på hur den är utformad och var den placeras. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag när anordnande av altan inte kräver bygglov. Det gäller både inom och utom område med detaljplan.

För att altanen ska vara en bygglovsbefriad altan ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten, altanen ska vara en uteplats på marken, den ska vara placerad inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från gräns mot grannar och får inte vara högre än 1,8 meter. Den ska vara en tillbyggnad eller ändring som påverkar byggnadens yttre.

Ligger fastigheten eller byggnaden inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt så är den inte bygglovsbefriad.

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att altanen ska vara bygglovsbefriad.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Inte heller får skärmtaket utformas så det kan uppfattas som en tillbyggnad, d.v.s. att byggnadens volym ökar.

Om taket byggs närmare tomtgräns än 4,5 meter måste de grannar som berörs godkänna det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Finns det en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelse så får du inte uppföra skärmtak utan bygglov.

Strandskydd

Om fastigheten ligger inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Är du intresserad av att installera solceller på ditt hus eller på din fastighet? Nedan följer information om vad plan- och bygglagen säger och i vilka lägen du kan uppföra solceller utan bygglov.

Detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs oftast ingen ansökan om bygglov för att sätta upp solceller på småhus. Du måste dock alltid kontrollera om detaljplanen har bestämmelser som gör att bygglov krävs. 

För byggnader eller områden med bevarandevärde gäller det dock att ta hänsyn till varsamhetskrav och förvanskningsförbud.

För fristående solceller krävs inget bygglov.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. För de anläggningar som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Varsamhet

I plan- och bygglagen finns det bestämmelser som handlar om varsamhet samt ett förbud mot förvanskning som är viktigt att beakta när det gäller solceller. Kravet på varsamhet betyder att man inte får göra åtgärder som inte är varsamma mot byggnadens karaktärsdrag.

Utanför detaljplanerat område

Om byggnaden som du avser sätta solceller på ligger utanför detaljplan så gäller inte kravet för bygglov för väsentliga ändringar men varsamhetskraven och förbudet mot förvanskning gäller fortsatt. Helt fristående solceller kräver inte bygglov men kan vara olämpliga eller otillåtna att sätta upp på vissa ställen, t.ex. om de förhindrar fri sikt vid en korsning eller placeras inom område där det råder strandskydd.

Solkartan

För att hjälpa Vaxholms stads invånare att få fakta om lämpligheten i att installera solceller på vissa byggnader ur ett rent ekonomi- och miljöperspektiv har energi- och klimatrådgivningen tagit fram en solkarta Länk till annan webbplats. där det går att se hur mycket solinstrålning olika byggnaders tak har. Där kan du se hur det ser ut för just din byggnad.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan åtgärden kräva dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Planerar du att uppföra en byggnad som ska stå uppställd på en plats under en begränsad tid och vill ansöka om tidsbegränsat bygglov?

Vilka åtgärder kan få tidsbegränsat lov och hur länge?

Tidsbegränsat lov kan ges för till exempel nybyggnad, tillbyggnad, ändrad användning av en byggnad, inredning av ytterligare lokal eller bostad eller fasadändringar. Tidsbegränsat lov kan också ges för exempelvis anläggningar, skyltar och ljusanordningar.

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges måste följande kriterier vara uppfyllda:
Sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov och någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda samt att åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid.

Ett tidsbegränsat lov får ges för högst tio år och förlängas med högst 5 år i taget. Tiden för ett tidsbegränsat lov får inte överstiga 15 år. En åtgärd som fått ett tidsbegränsat lov måste tas bort innan giltighetstiden för lovet har gått ut.

Tidsbegränsat bygglov för bostadsändamål

För att ett tidsbegränsat lov ska kunna ges för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder måste följande kriterier vara uppfyllda: Sökanden har ansökt om tidsbegränsat bygglov, platsen kan återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning några eller alla förutsättningar för bygglov.

Kan jag förlänga ett tidsbegränsat lov?

Vill du förlänga ett tidsbegränsat lov så måste du ansöka om förlängning innan tiden för lovet har gått ut. På Boverket Länk till annan webbplats. hittar du mer information om förlängning av tidsbegränsat lov.

Detaljplan

Ligger fastigheten inom detaljplan så är det detaljplanen som reglerar vad som får byggas och var på fastigheten. I detaljplanen hittar du uppgifter om hur stor byggrätten är, hur hög byggnaden får vara, vilket typ av byggnad som får uppföras och var den får placeras.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du till exempel ska bygga ett hus, anlägga väg, gräva ner en kabel eller anlägga plantering som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning.

Mer information

Om du vill göra ändringar efter att bygglov har beviljats ska du kontakta bygglovsenheten för bedömning om ändringen kräver nytt lov. Du behöver då skicka in handlingar som visar det du vill ändra för att bygglovsenheten ska kunna göra bedömning om ändringen kräver nytt lov.

Anmälan

Även om en åtgärd inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och invänta ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Här finns information om anmälanspliktiga åtgärder.

Nedan följer grundläggande information om de åtgärder som räknas som attefallsåtgärder.

Attefallshus

Attefallshus får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter med taknockshöjd som är högst 4 meter. Attefallshuset ska vara fristående och måste placeras inom omedelbar närhet till en- och tvåbostadshuset.

Attefallshuset ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om attefallshuset placeras närmare tomtgräns eller fastighetsgräns än 4,5 meter så behöver du berörda grannars medgivande. Ibland går det inte att placera attefallshuset närmare än 4,5 meter. Det gäller till exempel när byggnaden placeras närmare gräns för allmän plats, natur, park, väg eller gata.

Flera attefallshus på samma tomt

Om flera attefallshus byggs på samma tomt så får den sammanlagda byggnadsarean för alla attefallshusen på tomten vara högst 30 kvadratmeter. Om det till exempel redan finns ett attefallshus på tomten som är 20 kvadratmeter så finns det bara möjlighet att uppföra ett till attefallshus med en byggnadsarea om 10 kvadratmeter.

Bygga till attefallshus

Finns det redan ett attefallshus på tomten som är mindre än 30 kvadratmeter så finns möjlighet att kunna bygga till attefallshuset så att det blir högst 30 kvadratmeter. Du behöver ett startbesked innan du kan börja bygga.

Krav på tillgänglighet och användarbarhet

Tänk på att attefallshus som används som komplementbostadshus för permanentboende behöver uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet.

Hur krav på tillgänglighet och användbarhet uppfylls redovisar du på de ritningar som du skickar in med anmälan.

Mer information om attefallshus hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Vatten och avlopp för attefallshus

Det finns speciella regler gällande komplementbostad med inkoppling till kommunalt vatten och avlopp. Mer information om detta hittar du hos Roslagsvatten Länk till annan webbplats..

Tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea

Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bruttoarean kan något förenklat beskrivas som ytan i varje plan inklusive ytterväggarna. En tillbyggnad i ett plan med yttermåtten 3 x 5 meter som ger 15 kvadratmeter bruttoarea blir dubbelt så stor om den utförs i två plan och kan då inte utföras enligt dessa regler. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen.

Ytterligare bostad

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus eller fritidshus. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte av förenklingen. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen.

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Takkupor

På en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, får du bygga högst två kupor. Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
 • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

Bygglovsenheten har sammanställt en karta, utifrån boverkets vägledning, där startbesked inte kan ges. Kartan är inte fullständigt uppdaterad.

 För att ta reda på om fastigheten ligger inom kulturmiljö eller inom riksintresse kan du även söka i kulturhistoriska inventeringar och i kartor som finns i översiktplanen samt i gällande detaljplaner.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsens karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se.

Mer information

Installation eller väsentlig ändring av ventilation i en byggnad är en anmälningspliktig åtgärd.

En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Om ventilationen innebär att aggregat, ventilationskanaler eller annan  anordning monteras utvändigt kan det bedömas som en ändring av byggnadens yttre utseende. Då behöver du bygglov.

Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga finns i Boverkets allmänna råd, BFS 2017:4 - VÄS 3. Länk till annan webbplats.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt är en anmälanspliktig åtgärd.

På tomt omfattar anmälningsplikten installation eller väsentlig ändring av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt eller avloppsanläggningar som minireningsverk, infiltrations-, markbäddar, slutna tankar med mera. I byggnader omfattar anmälningsplikten installation av vatten och avlopp i en byggnad som inte har vatten och avlopp anslutet sedan tidigare.

Ska fastigheten anslutas till kommunala VA-ledningar ska det också anmälas till Roslagsvatten AB och utföras enligt deras anvisningar.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal i byggnader är anmälningspliktigt. Om du vill installera en ny braskamin, kakelugn, öppen spis eller ett vedeldat bastuaggregat ska du göra en anmälan. Det gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Exempel på sådana åtgärder som normalt är anmälningspliktiga och sådana som inte är anmälningspliktiga finns i Boverkets allmänna råd, BFS 2017:4 - VÄS 3. Länk till annan webbplats.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Om installation eller ändring av eldstad innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas så kan åtgärden även kräva bygglov. Mer information om bygglov för ändring av byggnader hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs är en anmälningspliktig åtgärd.

Ta kontakt med en konstruktör om du är osäker på om det du vill göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen.

Mer information om anmälan hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

För rivning, av byggnad eller del av byggnad krävs anmälan om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. För komplementbyggnader och bygglovsbefriade byggnader behövs ingen anmälan. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

Mer information

En anmälan ska göras innan man påbörjar underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Mer information

Det är anmälanspliktigt att göra en ändring som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Mer information

Det är anmälanspliktigt att göra en installation eller väsentlig ändring av hiss i byggnader. Notera att om åtgärden innebär en förändring av byggnadens yttre utseende kräver åtgärden även bygglov.

Mer information

Att göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad är en anmälanspliktig åtgärd.

Exempel på sådana åtgärder som normalt är anmälningspliktiga och sådana som inte är anmälningspliktiga finns i Boverkets allmänna råd, BFS 2017:4 - VÄS 3. Länk till annan webbplats.

Mer information

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Här finns information om vad som gäller för bygglovsbefriade åtgärder.

En tillbyggnad är en bygglovspliktig åtgärd. Inom område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

För att bygga pool behöver du oftast inget bygglov.

Beroende på hur poolen är konstruerad kan den bedömas vara en åtgärd som kräver lov. Det kan till exempel vara om en del av poolen byggs ovan mark med altan, plank eller mur runt poolen. Även pooltak kan kräva bygglov.

Om din fastighet ligger inom detaljplan kan du behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Kontakta Roslagsvatten Länk till annan webbplats. om du har frågor om fyllning och tömning av pool.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Länk till annan webbplats. informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats. informerar om barn och vattensäkerhet.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Fornlämningar och fornfynd

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. om du ska utföra en åtgärd som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Kontakta Länsstyrelsen om du har hittat ett fornfynd eller upptäcker en skada på en fornlämning.

Mer information

Bygglov krävs inte för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar förutsatt att de uppfyller alla kriterier för att vara bygglovsbefriade.

Du får inte ställa upp fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Står båten, husvagnen eller husbilen till exempel uppställd året om på tomten så gäller inte undantaget för lovplikt. Båten, husvagnen eller husbilen får heller inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under den tid den är uppställd på tomten. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda föra att en åtgärd ska vara bygglovsbefriad. 

Kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se för information om vad som gäller för din fastighet.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan åtgärden kräva dispens från strandskyddet. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Vad gäller för nybyggnad av friggebod?

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Det måste finnas ett bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Friggeboden kan till exempel användas som förråd, garage, uthus, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset vilket innebär att den inte får placeras för långt bort från bostadshuset.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Finns det en planbestämmelse i detaljplan att friggebodar kräver bygglov så får den inte strida mot bestämmelserna i detaljplanen.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Ekonomibyggnader får uppföras eller byggas till utan bygglov i områden som inte omfattas av detaljplan. Om fastigheten ligger i ett område som omfattas av detaljplan är åtgärden bygglovspliktig.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Mer information

Viktig information

Om du vill placera en friggebod m.m närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du grannes medgivande. Ger inte grannen sitt medgivande så uppfyller inte byggnaden alla kriterier för friggebod och då blir byggnaden bygglovspliktig.

Placeras byggnaden närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata, natur eller park inom detaljplan så finns det ingen granne som kan lämna medgivande.

Sammanhållen bebyggelse uppstår i princip när två bebyggda tomter gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg.

Bygglovsbefriade åtgärder utom sammanhållen bebyggelse och detaljplan

För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse finns vissa undantag för bygglov. För att kunna utnyttja lovfriheten utanför sammanhållen bebyggelse får det i praktiken inte finnas något annat en- eller tvåbostadshus (fritidshus) i närheten.

Du hittar mer information om sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida.

Strandskydd

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta bygglovsenheten via bygglov@vaxholm.se

Mer information

Ligger fastigheten inom ett område med pågående planarbete kan stadsbyggnadsnämnden i vissa fall besluta om anstånd med att avgöra ett ärende tills detaljplan har antagits av kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en policy för anståndsförklaring av ansökningar om bygglov. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov inkom till stadsbyggnadsnämnden ska ansökan avgöras utan dröjsmål. I policyn finns uppgifter om vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring.

Mer information om anståndsprövning inom pågående planarbete hittar du på Boverket Länk till annan webbplats..

Mer information

Länsstyrelsen har på begäran av Trafikverket beslutat om bebyggelsefritt avstånd av 30 respektive 50 meter utmed vissa allmänna vägar.

Bestämmelsen gäller inte inom områden med detaljplan eller om åtgärden är bygglovpliktig. I dessa ärenden prövas trafiksäkerhetsaspekterna inom ramen för plan- och bygglagens bestämmelser.

Utmed dessa vägar krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra bygglovbefriade byggnader eller utföra andra anläggningar eller åtgärder som kan försämra trafiksäkerheten. Jordbrukets ekonomibyggnader eller så kallade komplementbostadshus är exempel på byggnader som inte får uppföras utan Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens beslut från den 13 augusti 1984 upphävs och ersätts av det nya beslutet.

Mer information

Om fastigheten du söker bygglov för ligger på låglänt mark kan detta påverka beslutet. Stadsbyggnadsnämnden följer Länstyrelsen i Stockholms rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten.

Byggnadsnämnden tillämpar för närvarande lägsta grundläggningshöjd 2,65 meter över havet enligt tabell 3 i Länsstyrelsens rekommendationer.

Mer information

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras.

Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.

Det finns idag krav i Boverkets byggregler, BBR Avsnitt 2:3 och 2:4, om aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. Kravet innebär att arbetsplatser för bygg-, rivnings- och markarbeten ska hägnas in eller på annat sätt avgränsas för att motverka att allmänheten kommer in på sådana platser eller områden. Syftet är att förebygga risker för skador på obehöriga personer.

Nu ska det komma till tydligare uttryck i plan- och bygglagen (PBL) genom ett allmänt krav. Boverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter om aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markarbeten. Förslaget är en del i översyn av byggreglerna, där Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – ersätts av nya separata grundförfattningar. Den nya författningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och föreslås inte ha någon övergångstid.

I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som har ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet.

Tillsyn

Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (PBL) och dess föreskrifter.

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs av arbetsgivare. Som ett led i denna tillsyn inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare efterlever gällande arbetsmiljöregler.

Kommunens miljönämnd utövar tillsyn enligt miljöbalken och kontrollerar att lagstiftningen följs.

Relaterad information