Bogesundslandet

Bogesundslandet är sedan den 16 april 2015 ett naturreservat. Beslutet från Länsstyrelsen kom redan 1 oktober 2013 men överklagades till regeringen. Bogesundslandet utgörs av en stor halvö som omges av Stora Värtan i väster, Askrikefjärden i söder och Vaxholmsfjärden i öster.

Bogesundslandet når man med främst bil, buss eller båt. Syftet med
naturreservatet är att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också att vårda de avsnitt av värdefull natur som finns i området.

Reservatet utgör hälften av Vaxholms kommuns landyta och är ett av de större naturområden i Storstockholms närhet.

Attraktivt besöksmål

Området är ett attraktivt besöksmål för natur- och friluftsintresserade Stockholmare och är värt ett besök för dig som gillar att koppla av med promenader, bär- och svampplockning eller besöka Bogesunds slott. Inom reservatet finns det ett nät av markerade vandringsleder och ridstigar. Terrängcykling är tillåtet på vissa anvisade leder. För att se var dessa är samt vilka aktuella regler som gäller se Bogesundskartan (pdf) Pdf, 27.1 MB..

Det finns även flera iordningställda badplatser och en rad rastplatser med eldstäder och vindskydd.

I anslutning till området finns även två campingplatser och en golfbana.
Bogesundslandet består till stor del av barrskogar, både trolska mossklädda granskogar och lavrika hällmarkstallskogar, men även en mängd små våtmarker, ett par sjöar och fem aktiva jordbruk med åkrar och beteshagar. Våtmarkerna runt Dammstakärret har mycket höga naturvärden och utgör tillsammans med kärret ett Natura 2000-område.

Särskilda naturvärden

Särskilda naturvärden är knutna till de många gamla grova ekar som växer i området, såväl i betesmark som i skogsmiljö. Mindre delar av området har varit skyddade sedan tidigare, då två mindre områden med ekar, lindar och andra ädellövträd på Bogesundslandet avsattes som så kallade Domänreservat av dåvarande Domänverket som tidigare var markägare.
Bogesunds slott, med anor från mitten av 1600-talet, ligger som ett slags centrum på Bogesundslandet. Slottet ingår inte i reservatet men utgör ett statligt byggnadsminne. Invid slottsparken finns ett vandrarhem som håller öppet för gäster nästan hela året.

Viktigt visa hänsyn vid jakt

Emellanåt sker det jakt på Bogesundslandet, främst med fokus på vildsvin som ofta förstör för lantbruken. Då jakt sker är det viktigt att visa hänsyn och veta att det inte är någon fara att röra sig i naturen men att jägarna inte får störas. Det är också viktigt att hålla hundar kopplade alla tider på året.

Samarbete med Statens fastighetsverk

Reservatet har arbetats fram i nära samarbete med Statens fastighetsverk, som är markägare, och Vaxholms kommun. Genom att Statens fastighetsverk även blir reservatsförvaltare kommer deras uppdrag på Bogesundslandet att utökas. I de skogsområden som inte avsätts helt för naturvård kommer Statens fastighetsverk även fortsättningsvis att bedriva ett aktivt skogsbruk, med hänsyn till friluftsliv, natur- och kulturvärden.

Kontaktinformation

Vid frågor eller synpunkter om reservatets skötsel kontakta Statens fastighetsverk.
E-post: skogsbruk@sfv.se

Besök gärna Statens fastighetsverk Länk till annan webbplats. för mer information om Bogesund.