Pågående planarbeten

För de planarbeten där program, samråds-, gransknings-/utställningshandling tagits fram redovisas planhandlingarna här.

Nedan listas samtliga pågående planarbeten. De sorteras utifrån vilken ö i Vaxholms stad som planområdet tillhör.

Pågående planarbeten på Vaxön

Program för kvarter Sockenstugan 2, med flera fastigheter

Planprogrammet redovisar förslag på hur Vaxholms biograf med en tillbyggnad skulle kunna utvecklas till ett kulturhus i Vaxholm. Läget intill parken Lägret med dess värdefulla kvaliteter och möjligheter är en viktig förutsättning och möjlighet för både kulturhuset och Vaxholm, varför förslaget översiktlig även omfattar Lägret.

Läs mer om Kvarter Sockenstugan 2.

Program för entrén till Vaxholm

Planprogram för entrén till Vaxholm, det vill säga området mellan Eriksö och Blynäs. Syftet med programmet är dels att förbättra trafikförhållandena vid infarten till Vaxön och dels pröva möjligheterna att komplettera området med bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus och radhus.

Läs mer om entrén till Vaxholm.

Program för detaljplanering för Vaxön

Program för detaljplanering för Vaxön. Syftet med programmet är att i enlighet med översiktsplanen möjliggöra en utveckling så att Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser och service.

Läs mer om detaljplanering för Vaxön.

Dp 425, Prästgården (Vega 9)

Det föreslagna planområdet ligger centralt beläget på Vaxöns stadskärna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter. Upplåtelseform för bostäderna föreslås av sökande vara hyresrätter i ett kollektivboende. Sökanden avser att bevara Prästgården.

Läs mer om dp 425, Prästgården (Vega 9).

Dp 417, Waxholms hotell

Syftet med detaljplanen för Waxholms hotell är att möjliggöra sammanbyggande av hotellbyggnaden på fastighet Strand 2 med det bakomliggande hotellannexet på fastighet Tullhuset 3.

Läs mer om dp 417, Waxholms hotell.

Dp 407, Landstinget 3 och 5

Programområdet omfattar 3,0 hektar och avgränsas av Blynäshagen och nya kyrkogården i norr, Borgmästarevägen i väster och kvartersområdet Skogsvaktaren, Ullbergs väg och Lekhagensförskola i öster. I söder avgränsas området av Soldatgatan och Ullbergspark. Syftet med detaljplanen är att skapa ändamålsenliga, attraktiva och kostnadseffektiva lokaler för särskilt boende.

Dp 407, Landstinget 3 och 5

Ändring av Dp 164, kvarteret Tullbommen

Det föreslagna planområdet ligger i Österhamnen inom fastigheten Vaxön 1:11.

Syftet med detaljplaneändringen är att utvidga Vb-området i gällande detaljplan. Genom att utöka ytan ”Vb” där bryggor tillåts möjliggörs en större yta för småbåts- och vattenverksamheter som exempelvis sjömackar.

Läs mer om dp 164, kvarteret Tullbommen.

Pågående planarbeten på Resarö

Dp 413, Storäng västra

Planområdet är beläget på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av befintligt kolonilottsområde och i öster av Metspövägen samt befintlig bebyggelse. I söder avgränsas planom‐ rådet mot Kodjupet mellan Resarö och Edholma. Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden samt möjliggöra plats för en ny förskola. Syftet är också att möjliggöra en utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i området.

Läs mer om dp 413, Storäng västra.

Dp 392, Resarö samhälle

Planområdet omfattar cirka 140 fastigheter i nordöstra delen av Resarö. I planområdet ingår även Resarö marina. Syftet med planläggningen är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende i området.

Läs mer om dp 392, Resarö samhälle.

Pågående planarbeten på Rindö

Program för Östra Rindö

Kommunstyrelsen har beslutat att ett programarbete för Östra Rindö ska starta. Det är Plan- och exploateringsenheten som leder projektet på stadsbyggnadsförvaltningen. Programmets syfte är att utgöra ett ramverk för fortsatt planering av en god livsmiljö som bidrar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. Översiktliga utredningar kommer att upphandlas och en dialogprocess kommer att inledas under 2024.

Läs mer om Östra Rindö.

Program för Rindö smedja

Planområdet omfattar Fortifikationsverkets mark på västra Rindö, varvsområdet öster om färjeläget och området kring Rindö redutt, norr om färjeläget. Syftet med programmet är att pröva hur området kan utvecklas till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan. 

Läs mer om Rindö smedja.

Dp 424, Rindö hamn etapp 5

Planområdet ligger i södra delen av Rindö hamn. Syftet med planarbetet är att ge förutsättningar för att skapa en levande miljö med strandpromenad längs uddens kajer samt ge möjlighet till verksamheter med service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen.

Läs mer om dp 424, Rindö hamn etapp 5.

Dp 419, del av Rindö 3:378

Planområdet ligger på den östra sidan av Rindö. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Rindö 3:378. Syftet med planarbetet är att tillskapa bostäder i Rindö hamn.

Läs mer om dp 419, del av Rindö3:378.

Ändring av detaljplan för del av Rindö 3:420 (Hotellhöjden)

Planområdet är beläget i Rindö hamn, Oskar Fredriksborg.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2024 §34 att ge plan- och exploateringsenheten i uppdrag att starta planarbete för ändring av detaljplan dp394. Syftet med planändringen är att även möjliggöra bostadsbebyggelse i form av småhus inom del av kvarter med användning KHC (kontor, handel, konferenshotell och centrum) på den så kallade Hotellhöjden inom Rindö hamn, Oskar Fredriksborg.

Nästa steg är att teckna ett planavtal med exploatören och starta planarbetet.

Läs mer om Ändring av detaljplan för del av Rindö 3:420 (Hotellhöjden).

Pågående planarbeten på Skarpö

Ändring av Skarpö etapp 1, södra delen

Planområdet omfattar fastigheterna Skarpö 1:139-1:141, Skarpö 1:12 och samfälligheten Skarpö S:1. Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1, södra delen, är att ändra de planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga. Syftet är också att, där det är möjligt, justera gränser så att de stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser.

Läs mer om ändring av Skarpö etapp 1, södra delen.