Pågående planarbeten

För de planarbeten där program, samråds-, gransknings-/utställningshandling tagits fram redovisas planhandlingarna här.

Nedan listas samtliga pågående planarbeten. De sorteras utifrån vilken ö i Vaxholms stad som planområdet tillhör.

Pågående planarbeten på Vaxön

Program för kvarter Sockenstugan 2, med flera fastigheter

Planprogrammet redovisar förslag på hur Vaxholms biograf med en tillbyggnad skulle kunna utvecklas till ett kulturhus i Vaxholm. Läget intill parken Lägret med dess värdefulla kvaliteter och möjligheter är en viktig förutsättning och möjlighet för både kulturhuset och Vaxholm, varför förslaget översiktlig även omfattar Lägret.

Läs mer om Kvarter Sockenstugan 2

Program för entrén till Vaxholm

Planprogram för entrén till Vaxholm, det vill säga området mellan Eriksö och Blynäs. Syftet med programmet är dels att förbättra trafikförhållandena vid infarten till Vaxön och dels pröva möjligheterna att komplettera området med bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus och radhus.

Läs mer om entrén till Vaxholm

Program för detaljplanering för Vaxön

Program för detaljplanering för Vaxön. Syftet med programmet är att i enlighet med översiktsplanen möjliggöra en utveckling så att Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt för bostäder, arbetsplatser och service.

Läs mer om detaljplanering för Vaxön

Dp 425, Prästgården (Vega 9)

Det föreslagna planområdet ligger centralt beläget på Vaxöns stadskärna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 35 lägenheter. Upplåtelseform för bostäderna föreslås av sökande vara hyresrätter i ett kollektivboende. Sökanden avser att bevara Prästgården.

Läs mer om dp 425, Prästgården (Vega 9)

Dp 422, del av Lägret

Planområdet ligger på södra delen av parken Lägret. Syftet med den föreslagna detaljplaneändringen är att skapa fler parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. Planändringen ska ge förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, samt intresset av en god helhetsverkan.

Läs mer om dp 422, del av Lägret

Dp 417, Waxholms hotell

Syftet med detaljplanen för Waxholms hotell är att möjliggöra sammanbyggande av hotellbyggnaden på fastighet Strand 2 med det bakomliggande hotellannexet på fastighet Tullhuset 3.

Läs mer om dp 417, Waxholms hotell

Dp 416, Domaren 15 och 18

Planområdet ligger på Kapellgatan i Vaxholms stadskärna. Syftet med planen är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom Domaren 15. 

Läs mer om dp 416, Domaren 15 och 18

Dp 414, del av Vaxön 1:26 (avslutat)

Syftet med detaljplaneringen var att bygga små bostäder som bland annat skulle kunna användas för nyanlända. Arbetet med förslag till detaljplan för del av Vaxön 1:26 och Bävern 1 är nu avslutat.

Läs mer om dp 414, del av Vaxön 1:26

Dp 410, Norrberget

Planområdet är beläget på den norra delen av Vaxön ovanför Hamngatan och mellan kvarteren Kasinot och Skutviken samt avgränsas i norr av brant naturmark som riktar sig mot Norra Vaxholmsfjärden. Syftet med detaljplanen för Norrberget är att möjliggöra bostadsbebyggelse för cirka 240 bostäder, SÄBO, förskola samt verksamhetslokaler i markplan.

Läs mer om dp 410, Norrberget

Dp 407, Landstinget 3 och 5

Programområdet omfattar 3,0 hektar och avgränsas av Blynäshagen och nya kyrkogården i norr, Borgmästarevägen i väster och kvartersområdet Skogsvaktaren, Ullbergs väg och Lekhagensförskola i öster. I söder avgränsas området av Soldatgatan och Ullbergspark. Syftet med detaljplanen är att skapa ändamålsenliga, attraktiva och kostnadseffektiva lokaler för särskilt boende.

Dp 407, Landstinget 3 och 5

Dp 418, Kulan 6

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus inom kvarteret Kulan, på fastighet Kulan 6.

Läs mer om dp 418, Kulan 6

Pågående planarbeten på Resarö

Dp 413, Storäng västra

Planområdet är beläget på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av befintligt kolonilottsområde och i öster av Metspövägen samt befintlig bebyggelse. I söder avgränsas planom‐ rådet mot Kodjupet mellan Resarö och Edholma. Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden samt möjliggöra plats för en ny förskola. Syftet är också att möjliggöra en utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i området.

Läs mer om dp 413, Storäng västra

Dp 401, Storäng östra

Planområdet är beläget på södra Resarö inom Storäng och avgränsas av Resarövägen i norr. I söder går planområdesgränsen i Kodjupet mellan Resarö och Edholma. I väster avgränsas planområdet till obebyggd mark inom detaljplan 413 och i öster av bebyggelsen i Lilläng. Syftet med detaljplanen är i huvudsak att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden. Syftet är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp i området.

Läs mer om dp 401, Storäng östra

Dp 392, Resarö samhälle

Planområdet omfattar cirka 140 fastigheter i nordöstra delen av Resarö. I planområdet ingår även Resarö marina. Syftet med planläggningen är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende till permanentboende i området.

Läs mer om dp 392, Resarö samhälle

Dp 382, Resarö mitt

Planområdet ligger centralt på norra Resarö. Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär, att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, handel, service och liknande verksamheter.

Läs mer om dp 382, Resarö mitt

Pågående planarbeten på Rindö

Program för Rindö smedja

Planområdet omfattar Fortifikationsverkets mark på västra Rindö, varvsområdet öster om färjeläget och området kring Rindö redutt, norr om färjeläget. Syftet med programmet är att pröva hur området kan utvecklas till ett attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan. 

Läs mer om Rindö smedja

Dp 424, Rindö hamn etapp 5

Planområdet ligger i södra delen av Rindö hamn. Syftet med planarbetet är att ge förutsättningar för att skapa en levande miljö med strandpromenad längs uddens kajer samt ge möjlighet till verksamheter med service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen.

Läs mer om dp 424, Rindö hamn etapp 5

Dp 408, Rindö hamn etapp 3

Planområdet ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om villabebyggelsen i Solö-området. Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan.

Läs mer om dp 408, Rindö hamn etapp 3

Pågående planarbeten på Skarpö

Ändring av Skarpö etapp 1, södra delen

Planområdet omfattar fastigheterna Skarpö 1:139-1:141, Skarpö 1:12 och samfälligheten Skarpö S:1. Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1, södra delen, är att ändra de planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga. Syftet är också att, där det är möjligt, justera gränser så att de stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser.

Läs mer om ändring av Skarpö etapp 1, södra delen