Ansvar för vägar

Vaxholms stad är väghållare för stora delar av vägnätet på Vaxön samt inom mindre områden på Resarö och Rindö. Inom staden finns också vägar som är statliga och vägar som förvaltas av vägföreningar.

Väghållare för allmänna vägar är stat eller kommun. De vägar som inte är allmänna är således enskilda.

Allmän väg

Allmän väg är:

  • väg som anläggs enligt väglagen eller förändras till sådan enligt väglagen
  • för allmän samfärdsel upplåten väg som av hävd ansetts som allmän
  • väg som enligt äldre bestämmelser anlagts som eller förändrats till allmän och som då väglagen trädde ikraft hölls av staten eller en kommun.

Enskilda vägar

Vägens drift och underhåll sköts av vägens ägare eller vägsamfälligheter, då det är flera ägare. Viktigare enskilda vägar uppbär ofta statsbidrag för driften medan det för vissa andra inte utgår statsbidrag. Ansökningar om statsbidrag till bl.a. drift inkl eventuell upprustning av enskilda vägar tas emot av Trafikverket.

Det juridiska ansvaret för den enskilda vägen har väghållaren d v s markägaren/-na eller en organisation såsom vägförening, vägsamfällighet eller samfällighetsförening.

Enligt Förordningen om vägtrafikdefinitioner är definitionen för väg:

  1. en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används av trafik med motorfordon
  2. en led som är anordnad för cykeltrafik
  3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Kommunala, statliga eller enskilda?

De kommunala gatorna finns i huvudsak i på Vaxön. Genomfartslederna och landsvägarna är statliga.

Övergripande svarar Vaxholms stad för skötseln av vägnätet på Vaxön, Rindövägen och Militärvägen på Rindö, det kommunala vägnätet på Resarö (Löjviksvägen, Bygårdsvägen, Överbyvägen, Lillängsvägen och GC-vägar) och Kullön (GC-väg öster om väg 274 inkl. broar).

Trafikverket ansvarar för länsväg 274, Resarövägen, Ytterbyvägen, Skarpövägen, Bogesundsvägen, Tynningövägen och Norra Tynningövägen.

Övriga vägar är enskilda och sköts oftast av en samfällighetsförening eller vägförening. I några fall är det fastighetsägarna i området kring vägen som sköter om den utan någon bildad förening.