Planbesked

Begäran om planbesked ska lämnas in skriftligt och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet, omfattning och karaktär på byggnader och/eller anläggningar samt en karta över det aktuella området.

När ska kommunen lämna besked

När en komplett ansökan skickats in ska kommunen inom fyra månader lämna sitt ställningstagande till den föreslagna åtgärden i ett så kallat planbesked. Kommunen och den som gjort begäran kan komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Planbeskedets innehåll

Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete, ska kommunen i beskedet också ange när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan kan tänkas vara klar. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Om kommunen inte är beredd att inleda ett planarbete, ska kommunen ange skälen för det. Planbesked kan inte överklagas.

Kommunen tar ut en avgift för hantering av planbesked. Avgiften regleras i kommunens taxa.