Stadsbyggnadsprojekt

Här hittar du information och relaterade länkar för kommunens pågående stadsbyggnadsprojekt.

Med stadsbyggnadsprojekt avses åtgärder för att anskaffa, utveckla och iordningställa mark för samhällsbyggande.

Resarö mitt, Resarö

På centrala Resarö planeras för nya bostäder, en utbyggnad av Resarö skola och förbättrad trafiksituation. Bland annat ska gång- och cykelväg byggas ut längs hela Överbyvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar.

Lantmäteriförrättningen där kommunen löser in allmän platsmark är överklagad sedan december 2023. Projektering för allmänna anläggningar pågår.

Läs mer om Resarö mitt

Norrberget, Vaxön

På Norrberget växer ett nytt bostadsområde fram med plats för cirka 230 bostäder. Ett nytt särskilt boende (SÄBO) samt en förskola planeras också att byggas. Arbetet på Norrberget genomförs etappvis och beräknas stå klart till år 2026. Besqab tog över etapp 1 i maj 2019 och etapp 2 i september 2022.

Läs mer om Norrberget

Storäng västra, Resarö

I Storäng planerar vi för cirka 60-90 nya bostäder i småhus, radhus eller kedjehus samt en ny förskola. I detaljplanen möjliggörs även kommunalt vatten och avlopp till området. Planarbetet avvaktar stadens nya översiktsplan.

Rindö hamn etapp 1, dp 394, Rindö

Tidigare militärt område omvandlas till en ny stadsdel där bostäder blandas med olika verksamheter. Projektet är nu under slutfas av genomförandet.

Läs mer om Rindö hamn etapp 1, dp 394

Rindö hamn etapp 3, dp 408, Rindö

Strax väster om hamnen är det planerat för cirka 21 nya bostäder i småhus, eventuellt verksamheter i Grenadjärsvillan, samt en ny anslutningsväg från Rindövägen till Byviksvägen. Nu pågår arbete med lantmäteriförrättningar samt projektering av allmänna anläggningar.

Läs mer om Rindö hamn etapp 3, dp 408

Program för Rindö smedja, Rindö

På västra delen av Rindö prövar vi möjligheten för bostäder och verksamheter, ett ytterligare färjeläge och ny väg till Skarpö. Arbete pågår med att bearbeta förslaget och därefter ska beslut fattas om hur förslaget ska tas vidare.

Läs mer om Rindö smedja