Dp 413, Storäng västra

Här kan du läsa med om Storäng västra.

Aktuellt

Efter samrådet av detaljplan för hela Storäng (dp 401) kom det fram att kommunen behöver planera för en ny förskola på Resarö. Lämplig plats bedömdes vara inom planområdet för Storäng västra. Till en början handlade det om en förskola på 4 avdelningar, men behovet räknades efter granskning upp till 6 avdelningar. Arbete med att planera in en lämplig tomt med användning Skola inom planområdet samt gata och parkering till förskolan har skett. Större träd inom planområdet har mätts in och bedömts. Placering av den brygga som visades i granskningsförslaget har studerats vidare, liksom dagvattenhantering inom området och trafiksäkra gång- och cykelmöjligheter med mera. Det fortsatta detaljplanearbetet inväntar Vaxholms stads nya översiktsplan.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden samt möjliggöra plats för en ny förskola. Syftet är också att möjliggöra en utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i området. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är förenligt med översiktsplan 2030 för Vaxholms stad och fördjupning av översiktsplan för Resarö.

Historik

 • 2012-08-22 gav Kommunstyrelsens planeringsutskott stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med underlag för beslut i Kommunstyrelsen om start av planarbete för Storäng.
 • Kommunstyrelsen beslutade att planarbete för Storäng skulle starta 2012-12-12.
 • 2013-03-06 gav Kommunstyrelsens planeringsutskott stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om program för detaljplan för Storäng.
 • Ett program för detaljplan för Storäng var utsänt för samråd under tiden den 5 april till 7 maj 2013. Möte för allmänheten hölls den 22 april 2013.
 • Ett förslag till detaljplan för samråd behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-03-05. Förslaget återremitterades för att göra vissa justeringar.
 • 2015-01-14 beslutade Kommunstyrelsens planeringsutskott att sända planförslag på samråd.
 • Ett förslag till detaljplan för Storäng (dp 401) var utsänt för samråd under perioden den 8 februari till 20 mars 2015.
 • Efter samrådet 2015 delades förslaget till detaljplan för Storäng, Dp 401, upp i två detaljplaner:
  - Detaljplan för Storäng östra (dp 401)
  - Detaljplan för Storäng västra (dp 413)
 • 2016-08-24 beslutade Kommunstyrelsens planeringsutskott att skicka ut detaljplan för granskning.
 • Granskning av förslag till detaljplan för Storäng västra (dp 413) genomfördes under perioden den 15 september till 6 oktober 2016.
 • Beslut om nybyggnad av förskola på Storäng togs av Kommunstyrelsen 2017-09-14.

Tillgängliga handlingar på hemsidan är granskningsförslaget samt samrådsredogörelsen.

Kontaktinformation

Ange ärendenummer: KS 2016/124.214 när du kontaktar oss.

Projektledare och exploateringsingenjör Dalia Braimok.
E-post: exploatering@vaxholm.se

Vid planfrågor, kontakta planarkitekt Gunnar Lunnergård.
E-post: plan@vaxholm.se

Vaxholms stads växel
Telefonnummer: 08-541 708 00