Psykosoicalt omhändertagande, POSOM

Alla kommuner ska kunna erbjuda krisstöd. I Vaxholms stad sker detta via så kallade POSOM-grupper. De organiserar Vaxholms stads beredskap för att möta olika hot, störningar och katastroflägen.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och syftar till att förebygga social ohälsa för människor som varit med om stora olyckor, katastrofer och liknande traumatiska händelser. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), ska varje kommun ha en POSOM-organisation. Det är upp till varje kommun att organisera POSOM utifrån sina förutsättningar och behov.

POSOM:s ledningsgrupp ska leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal. Ledningsgruppen består av representanter från kommun, primärvård, kyrka och polis.

Inom POSOM finns kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det psykosociala planet.

När används POSOM?

POSOM ska aktiveras vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller vid särskilda händelser där kommunens invånare är drabbade och normal organisation bedöms otillräcklig. Målet är att försöka förebygga den psykiska ohälsa som kan bli resultatet av en traumatisk händelse.

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i kommunens krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) Länk till annan webbplats. om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse. Kommunen ska också säkerställa att förtroendevalda (krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har erforderlig utbildning och övning.

Varje förvaltning har en egen krisledningsplan och kan – när de så bedömer – avropa stöd från POSOM organisationen. Det är i sådana fall POSOM-chef eller socialförvaltningens förvaltningschef som bedömer om POSOM organisationen ska aktiveras. Utöver dessa har även kommunchefen och säkerhetschefen mandat att aktivera POSOM.

Normalt sker enskilda insatser för psykiskt och socialt omhändertagande inom den ordinarie organisationen hos socialförvaltningen. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och närstående drabbas inom Vaxholms kommuns geografiska område, ska kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. Detta krishanteringsarbete ska utgå från Socialstyrelsens publikation ”Krisstöd vid allvarlig händelse” 2008-123-16.

POSOM:s uppgifter är att:

  • Upprätta informations- och stödcentrum
  • Inhämta information om vad som inträffat samt klarlägga fakta
  • Informera om vilken hjälp kommunen kan ge
  • Hjälpa drabbade att komma i kontakt med anhöriga
  • Hjälpa till med tillfällig inkvartering
  • Hjälpa till med mat och kläder
  • Ordna tillfälliga lösningar för drabbade
  • Ge personlig och praktiskt stöd till drabbade
  • Samverka med övriga berörda personer