Så jobbar Vaxholms stad med anledning av läget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker oro och frågor hos många. Vaxholms stad och berörda myndigheter samarbetar, analyserar och vidtar åtgärder utifrån hur situationien utvecklas. Här på sidan finner du information om hur Vaxholms stad och andra myndigheter arbetar.

Det gör Vaxholms stad

Vi vill ha kontakt med dig som kan erbjuda husrum för en längre tidsperiod

Vaxholms stad förbereder kontinuerligt arbetet med att säkerställa att vi kan erbjuda ett tryggt mottagande för personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Vi söker husrum som kan erbjudas minst ett år

Vi söker bostäder och husrum som kan upplåtas under minst ett år, med möjlig förlängning.

Har du möjlighet att erbjuda husrum för längre tidsperiod är du välkommen att kontakta socialförvaltningens registrator via sociala@vaxholm.se för vidare diskussion eller anmäl intresse via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Evakueringsboenden på kort sikt behövs inte just nu

Kommunen rapporterar veckovis till Länsstyrelsen det antal evakueringsboenden vi har att tillgå. Utifrån hur läget ser ut just nu och den information vi får från Migrationsverket så är vår bedömning att vi har tillräckligt med evakueringsboenden.

Socialförvaltningen fokuserar därför nu på mer långsiktiga boendelösningar.

Vi söker jourhem och familjehem

Kriget i Ukraina medför att behovet av jourhem och familjehem ökar. Vaxholms stad söker personer och familjer som har tid, engagemang och möjlighet att ta hand om ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Utredning och handledning

Innan ni får medgivande om att ta emot ett barn kommer ni att genomgå en utredning. Ni kommer ha möjlighet att få handledning för att få stöd i ert åtagande. Ersättning för uppdraget betalas som arvode och omkostnadsersättning.

Kontakt

Om du är intresserad är du välkommen att kontakta socialsekreterare Per Rydholm, e-post per.rydholm@vaxholm.se eller på telefon 08 - 541 708 30.

Vaxholms stad förbereder husrum, omsorg och utbildning för människor på flykt

Migrationsverket ombesörjer boende för personer som ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Behovet av boendeplatser är stort och migrationsverket har bett samtliga kommuner i länet om hjälp

Vaxholms stad har en planering som är inriktat på att stå redo att med kort varsel kunna ta emot människor som flytt från kriget i Ukraina.

Samtliga förvaltningar arbetar med förberedelser och planering i olika kris- och immigrationsrelaterade frågor. Vaxholms stad inventerar lokaler, ser över tolkresurser, gör nödvändiga inköp, förbereder matdistribution och iordningställer lokaler för att kunna husera människor på flykt från Ukraina.

Utbildningsförvaltningen ser över kapaciteten inom förskola och skola för att kunna möta behov av både platser, omsorg och undervisning i skola, förskola och fritidsverksamhet.

Socialförvaltningen samverkar både regionalt och lokalt kring förväntade frågeställningar och behov av vård och omsorg. Kontaktvägar etableras även med frivilliga resursgruppen Vaxholm (FRG).

Parallellt sker en rad ideella initiativ. Många hör av sig till Vaxhoms stad och vill stödja på olika sätt, till exempel genom att erbjuda husrum. Socialförvaltningen tar tacksamt emot alla erbjudanden om husrum som kommer in från privatpersoner i Vaxholm.

Vi har i organisationen ständig beredskap för att ställa om och vidta aktiviteter som krävs i ett brådskande skede.

Vaxholmsbor erbjuder husrum

Privatpersoners, organisationers och föreningars samlade engagemang är viktigt för att vi tillsammans ska kunna skapa en bra och välkomnande mottagning.

Kommunen har i dagsläget ingen möjlighet att från privata initiativ, ta emot kläder, sjukvårdsprodukter eller förnödenheter. Stadens flyktingsamordnare är en resurs i arbetet med att söka bostäder, bland annat i samarbete med ideella krafter. Kommunens flyktingsamordnare är även en länk som stärker samordningen mellan myndighetens ansvar och ideella organsiationers och privatpersoners vilja att hjälpa till och samarbeta.

Hit vänder du dig om du vill erbjuda husrum på lång sikt

Maila dina frågor eller intressanmälan till: sociala@vaxholm.se 

Anmäla ditt intresse att hjälpa med husrum eller bostad via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats..

44 skyddsbehövande ukrainier till Vaxholm

Migrationsverket lämnade i mitten av juni ett förslag till hur skyddsbehövande från Ukraina ska fördelas mellan Sveriges kommuner. Enligt förslaget kommer Migrationsverket att anvisa 44 personer till Vaxholm.

Fördelningen mellan kommunerna baseras på det totala antalet skyddsbehövande som beräknas finnas i Sverige i slutet av 2022. Förslaget utgår från kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.

En av de allra första prognoserna talade om 136 skyddsbehövande till Vaxholm. Eftersom flyktingströmmen från Ukraina har minskat väsentligt och många dessutom nu återvänder till Ukraina så har prognosen räknats om. Nu beräknas 44 personer anvisas till Vaxholm.

Vaxholms stad har (i mitten av juni) 28 platser klara och jobbar på olika sätt för att lösa resterande platser.

Riksdag och regering väntas 22 juni fatta beslut om det regelverk som är tänkt att träda i kraft 1 juli. Efter det fastställer Migrationsverket siffrorna. Samtidig är det oräkert hur kriget i Ukraina kommer att utvecklas och därmed hur många som kommer att fly landet. Om det kommer fler skyddsbehövande från Ukraina än Migrationsverket räknat med kan myndigheten inkomma med en hemställan till regeringen om att de ökar det nationella fördelningstalet. Annars ansvarar Migrationsverket för att ordna boende för de skyddsbehövande som överstiger det nationella fördelningstalet på 23 500.

Biblioteket erbjuder fördjupad kunskap

Biblioteket och turistbyrån är naturliga samlingspunkter för invånare och besökare. Sedan läget i Europa förändrades har biblioteket, utöver att tillhandahålla dagstidningar även samlat och lyft fram material i ämnen som är relaterade till händelserna i Europa. Stadsbibliotekets personal erbjuder besökare hjälp med att söka information och svar på frågor i media, litteratur och på nätet.

Vaxholm stads barnbibliotekarie har fyllt en skärm med information om hur och var man kan hitta pålitlig information som är barnvänlig. Där finns också tips till vuxna hur man kan samtala med barnen om svåra frågor som rör kriget.

För besökare som är intresserade finns det ett brett utbud för vuxna som handlar om Ukraina, Putin och Ryssland, både skönlitteratur och facklitteratur, bland annat om vägen fram till den situation som uppstått i Europa idag. Medarbetare på Vaxholms stads stadsbiblioteket kan hjälpa till att hitta i utbudet av litteratur.

Stadsbiblioteket ser nu även över datorer och IT-utrustning och för att vara beredda om behovet av fria datorplatser ökar när människor på flykt kommer till Vaxholm.

Inventering av skyddsrum

Vaxholms stad har inventerat de skyddsrum som kommunen ansvarar för.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utför besiktningar på skyddsrummen vart tionde år.

Hur skyddsrum fungerar och hur ansvaret för Sveriges utbud av skyddsrum ser ut kan du läsa mer om under rubriken "Skyddsrum" längre ner på sidan.

Vaxholms stads information under en kris

Vaxholms stad har beredskap, rutiner och övar kontinuerligt för att hantera både mindre och större störningar i vår närmaste omvärld. Små störningar förekommer i varje kommun emellanåt, och de innebär att vi är förberedda och kan skärpa våra rutiner utifrån nya scenarios som tidigare inte uppstått.

Stadens digitala kanaler når ut snabbt i akuta skeden

I samband med en störning i Vaxholm som kräver snabb information använder vi främst kommunens befintliga digitala kanaler. Vi informerar så snabbt som möjligt, och strävar efter att enbart gå ut med faktagranskad, bekräftad och korrekt information för att inte bidra till att sprida felaktig information som vilseleder eller skapar oro. Många invånare bidrar till att dela kommunens information i andra kanaler. Det är bra och hjälper oss att nå fler, och därför är det extra viktigt att vår information är saklig och korrekt.

Vår digitala huvudkanal är nyhetsflödet via stadens webbsida och vi kompletterar med information via stadens facebook-sida Länk till annan webbplats..

Information via media och andra kanaler

Utifrån störningens storlek, art och invånares behov kompletterar vi med information via andra kanaler, såsom tidningar och webbtidningar och P4 radio Stockholm. Vi har även möjlighet att nå invånare via digitala skyltar vid Vaxholms bilfärjor och affischering på stan. Kommunens egen tidning utkommer fyra gånger per år och är också en viktig löpande informationskanal, men har längre tryck- och produktionstid och kan därför aldrig bära dagsaktuell information utan kan sammanfatta händelser och bidra till att sprida generell information av tidsobunden karaktär.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

I ett allvarligt läge har Vaxholms stad möjlighet att via SOS-alarm sända ut ett VMA – "viktigt meddelande till allmänheten". Ett VMA når ut brett och snabbt via rikstäckande, regionala och lokala media och uppmärksammar invånare på vad de bör göra, och att det är angeläget att följa utvecklingen via etablerade kanaler.

Om krisen inte innebär ett dagsakut skeende så har vi möjlighet att nå alla vaxholmsbor med informationsblad direkt i brevlådan. Det är ett postutskick som tar lite längre tid eftersom det kräver förberedelser, men är ett sätt att nå alla invånare i ett utdraget krisförlopp.

Samlingspunkter för information, el och vatten

Vaxholms stad har beredskap för att, om krisen blir svår eller extra utdragen, starta upp samlingspunkter, där invånare ska kunna få information, hämta vatten, värma sig, ladda nödvändig elektronik. Vid långvariga el- och vattenbortfall erbjuder vi platser där invånare kan duscha. Samlingspunkter inrättas på lämpliga platser utifrån varje enskild störning.

Vaxholms stadsbibliotek och turistbyrå bistår med att fånga upp frågor och behov och förmedla vidare. Asnställda på biblioteket kan hjälpa besökare med upplysningar p, den information som finns. På biblioteket finns lånedatorer och bibliotekets personal kan assistera den som behöver hjälp.

Samverkan inom Stockhomsregionen

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner samarbetar sedan tidigare ett flertal aktörer i länet i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Vaxholms stad och länets samtliga kommuner medverkar här tillsammans med Länsstyrelsen, försvarsmakten, migrationsverket, polisen, SOS alarm, brandförsvaret, kustbevakningen, region Stockholm trafik Stockholm, trafikverket med flera. Samverkan sker kontinuerligt.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa

På Försvarsmaktens webbplats finns information om hur försvaret arbetar i nuläget.

Flyktingmottagande

Ansvaret för att personer som har fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter. Med anledning av situationen i Ukraina beslutade EU den 3 mars 2022 att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Hjälpa till

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. 

Frivilligorganisationer visar hur du kan bidra

Vänd dig till de etablerade hjälporganisationer som finns, som har strukturer för hjälpinsatser som når fram och kunskap om vad som behövs.

Flera frivilligorganisationer samordnar hjälpinsatser och tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina. Vi har listat många av de organisationer som har verksamheter i Ukraina och dess närområden som tar emot bidrag.

Hjälpa till med förnödenheter i Vaxholm

Vaxholms stads verksamheter har just idag inget behov och kan i dagsläget inte ta emot kläder, sjukvårdsprodukter eller förnödenheter, men vi inventerar, planerar och förbereder för att situationen snabbt kan förändras.

När det uppstår behov och möjlighet för allmänheten att hjälpa till med att skänka saker eller på annat sätt hjälpa kommunen i sitt uppdrag, kommer vi informera om hur ni kan hjälpa till.

Frivilliga försvarsorganisationer

När samhället drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser. Läs på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats. hur du kan engagera dig i frivilliga försvarsorganisationer.

Information under en kris

Vaxholms stads information under en kris

Vaxholms stad har beredskap, rutiner och övar kontinuerligt för att hantera både mindre och större störningar i vår närmaste omvärld. Små störningar förekommer i varje kommun emellanåt, och de innebär att vi är förberedda och kan skärpa våra rutiner utifrån nya scenarios som tidigare inte uppstått.

Stadens digitala kanaler når ut snabbt i akuta skeden

I samband med en störning i Vaxholm som kräver snabb information använder vi främst kommunens befintliga digitala kanaler. Vi informerar så snabbt som möjligt, och strävar efter att enbart gå ut med faktagranskad, bekräftad och korrekt information för att inte bidra till att sprida felaktig information som vilseleder eller skapar oro. Många invånare bidrar till att dela kommunens information i andra kanaler. Det är bra och hjälper oss att nå fler, och därför är det extra viktigt att vår information är saklig och korrekt.

Vår digitala huvudkanal är nyhetsflödet via stadens webbsida och vi kompletterar med information via stadens facebook-sida Länk till annan webbplats..

Information via media och andra kanaler

Utifrån störningens storlek, art och invånares behov kompletterar vi med information via andra kanaler, såsom tidningar och webbtidningar och P4 radio Stockholm. Vi har även möjlighet att nå invånare via digitala skyltar vid Vaxholms bilfärjor och affischering på stan. Kommunens egen tidning utkommer fyra gånger per år och är också en viktig löpande informationskanal, men har längre tryck- och produktionstid och kan därför aldrig bära dagsaktuell information utan kan sammanfatta händelser och bidra till att sprida generell information av tidsobunden karaktär.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

I ett allvarligt läge har Vaxholms stad möjlighet att via SOS-alarm sända ut ett VMA – "viktigt meddelande till allmänheten". Ett VMA når ut brett och snabbt via rikstäckande, regionala och lokala media och uppmärksammar invånare på vad de bör göra, och att det är angeläget att följa utvecklingen via etablerade kanaler.

Om krisen inte innebär ett dagsakut skeende så har vi möjlighet att nå alla vaxholmsbor med informationsblad direkt i brevlådan. Det är ett postutskick som tar lite längre tid eftersom det kräver förberedelser, men är ett sätt att nå alla invånare i ett utdraget krisförlopp.

Samlingspunkter för information, el och vatten

Vaxholms stad har beredskap för att, om krisen blir svår eller extra utdragen, starta upp samlingspunkter, där invånare ska kunna få information, hämta vatten, värma sig, ladda nödvändig elektronik. Vid långvariga el- och vattenbortfall erbjuder vi platser där invånare kan duscha. Samlingspunkter inrättas på lämpliga platser utifrån varje enskild störning.

Vaxholms stadsbibliotek och turistbyrå bistår med att fånga upp frågor och behov och förmedla vidare. Asnställda på biblioteket kan hjälpa besökare med upplysningar p, den information som finns. På biblioteket finns lånedatorer och bibliotekets personal kan assistera den som behöver hjälp.

Desinformation och källkritik

Ett sätt för dig att hjälpa till i en kris är att du förhåller dig källkritiskt och ser till att det du delar i sociala medier är korrekt.

Checklista innan du delar information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att påverka ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var hittade du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen genom andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med större försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Se krisinformation.se om källkritik Länk till annan webbplats.

Läs om sociala medier i kriser  Länk till annan webbplats.på krisinfomration.se.

Bli säkerhetssmart

Även öppen information kan vara olämplig att dela. Läs mer om hur du kan bli säkerhetssmart, på Försvarsmaktens webbplats: Vem gillar det du delar? Länk till annan webbplats.

Egen beredskap

Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt.