Mål 10: Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Globala målet minskad ojämlikhet

Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder.

Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Vad innebär jämlika villkor?

Jämlika villkor innebär alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående.

Ojämlikhet påverkar folkhälsan

Majoriteten ungdomar och unga vuxna i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Välståndet har ökat de senaste tjugo åren, men samtidigt har den fattigaste delen av befolkningen blivit större.

Låg socioekonomisk status påverkar ungas levnadsvillkor negativt med bland annat ökad risk för ohälsa, bristfälliga relationer till vänner och föräldrar, kriminalitet, utsatthet för brott, trångboddhet, låga studieresultat, arbetslöshet, bidragsberoende och ingripanden av den sociala barnavården.

Folkhälsan påverkas negativt av ojämlika förhållanden och diskriminering. Till exempel är det vanligare med stillasittande fritid, fetma, daglig rökning och låg konsumtion av frukt och grönt bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. Även personer med lägre utbildningsnivå rapporterar stillasittande fritid, övervikt, fetma och daglig rökning i högre utsträckning. HBTQ-personer utsätts i större utsträckning för fördomar, diskriminering och våld på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.