Mål 16: Fredliga samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen är grundläggande för en hållbar utveckling.

I Sverige har vi en stark demokrati, liten korruption och väl fungerande samhällsinstutioner. Men det är värden som inte kan ses som självklara utan något som vi behöver värna.

Genom ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete minskar risken för våld och övergrepp. Kommunorganisationen arbetar efter regelverk och ett antal principer för att säkerställa ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande.

Globala målet fredliga samhällen