Mål 5: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Globala målet jämställdhet

Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Sveriges diskrimineringslag

I Sverige infördes 2009 diskrimineringslagen som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Även dessförinnan har jämställdhet funnits reglerat i lagar sedan 1979. Vi har dock ändå inte nått hela vägen fram till ett jämställt samhälle.

Fortsatt ojämställt i Sverige

Kvinnor har generellt sett högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män, även om skillnaderna minskat något. Löneskillnaden beror i stor utsträckning på att kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika sektorer. Men även när man tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och i vilken sektor man arbetar, har kvinnor fortfarande 95 procent av mäns lön.

Kvinnor arbetar mer deltid än män, tar ut merparten av föräldrapenning-dagarna och VAB-dagarna samt har fler sjukdagar. Detta genererar en lägre inkomst än män vilket efter arbetslivets slut leder till en lägre pension. Kvinnor har i genomsnitt 68 procent av mäns pension.

Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män.

Att utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen är vanligast bland kvinnor under 30 år. Var tionde kvinna under 30 år uppger att de varit utsatta minst någon gång de senaste 12 månaderna av chefer eller arbetskamrater, var femte uppger att de varit utsatta minst en gång under de senaste 12 månaderna av andra personer på arbetsplatsen. Detta uppmärksammades med #metoo-uppropet i oktober 2017 vilket gjorde att frågan om sexuella trakasserier hamnade högt upp på samhällsagendan. #metoo har också flyttat fokus från individen till förhållanden och strukturer i organisationer som kan leda till diskriminering.