Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Logotyp för globala mål 3 "Hälsa och välbefinnande"

Ett av delmålen för hälsa och välbefinnande är att ”till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande”.

Både arbetsliv och fritid för vuxna och barn i Sverige präglas i dag av att vi blir allt mer stillasittande. Bristande fysisk aktivitet leder ofta till övervikt vilket i sig kan leda till ytterligare sjukdom och skador. Särskilt oroande är att fetma och övervikt ökar och i allt större utsträckning drabbar barn och ungdomar.

Psykisk ohälsa ett folkhälsoproblem i Sverige

Psykisk ohälsa är ett fortsatt stort folkhälsoproblem i Sverige. Särskilt tydligt är det att kvinnor rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Suicid är däremot vanligare bland män. Andelen yngre med ängslan, oro, ångest och nedsatt psykiskt välbefinnande ökar. Även här är flickor överrepresenterade.

Forskningen visar på ett övertygande sätt motionens förebyggande effekt på psykisk ohälsa, övervikt och metabola sjukdomar till exempel höga blodsockervärden, höga halter av blodfett och högt blodtryck. Fysisk aktivitet skulle även kunna ersätta eller komplettera läkemedelsbehandlingar.

Antibiotikaresistens hotar mänskligheten

Ett begynnande problem för hela mäskligheten är antibiotikaresistens. Modern sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt. Den intensiva antibiotikaanvändningen i förebyggande syfte inom köttproduktion runt om i världen utger ett problem, speciellt eftersom den inte är nödvändig.