Nyhetsbrev

Här hittar du alla nyhetsbrev som har skickats ut gällande Resarö mitt.

Nyhetsbrev nummer 7, 2024-06-07

Aktuellt

Vi tackar för deltagande och visat intresse på det öppna huset med trafiktema den 8 maj i Resarö skolas matsal!

På det öppna huset presenterades trafiklösningen i systemhandlingen och det fanns därefter stationer som besökare kunde gå emellan för att få mer information om projektet och prata med tjänstepersoner hos kommunen samt representanter från kommunens tekniska konsulter som arbetar med trafikfrågorna.

Vaxholms stad fortsätter nu att ta fram mer detaljerade handlingar för trafikåtgärderna.

Målsättningen är att byggstart ska kunna ske våren 2025. Allteftersom att handlingarna färdigställs räknar vi med att i höst/vinter kunna återkomma med mer detaljerad information om hur byggnationen kommer gå till. Till exempel information om skedesplanering (i vilken ordning de olika trafikåtgärderna planeras byggas) och TA-plan (Trafikanordningsplan, hur trafiken behöver ledas om under byggtiden).

Lantmäteriförrättningen där kommunen löser in mark för Överbyvägen är fortsatt överklagad och ligger hos mark- och miljödomstolen i Nacka. Vaxholms stad tecknade i slutet av maj nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare där gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen ska byggas. Nyttjanderättsavtalen ger kommunen rätt att anlägga gång- och cykelvägen på marken som kommunen löser in för Överbyvägen i lantmäteriförrättningen. Kommunen kommer därför nästa år kunna börja bygga gång- och cykelvägen oberoende av hur lång tid överklagandeprocessen för lantmäteriförrättningen tar.

Nyhetsbrevet kommer ta ett uppehåll under sommarsemestern och nästa utskick beräknas ske i slutet av augusti.

Extrainsatt nyhetsbrev, 2024-04-26

Öppet hus onsdag 8 maj klockan 17:00-20:00 i Resarö skolas matsal

Stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt bjuder in till ett öppet hus i Resarö skolas matsal onsdag den 8 maj kl 17:00-20:00.

Temat på det öppna huset kommer vara trafikåtgärder och projektet kommer presentera den uppdaterade trafiklösningen i Resarö mitt som arbetats fram sedan det öppna huset som hölls i september i fjol.

Representanter från Vaxholms stad och kommunens tekniska konsulter som arbetar med de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna kommer att närvara. Besökare kommer ha möjlighet att titta på trafikförslaget, prata med representanterna och ställa frågor.

Varmt välkomna!

Nyhetsbrev nummer 6, 2024-04-19

Aktuellt

Öppet hus i början av maj i Resarö skola

Vaxholms stad planerar att hålla ett nytt öppet hus i början av maj i Resarö skolas matsal. Denna gång kommer temat på det öppna huset att vara de planerade trafikåtgärderna. På det öppna huset kommer aktuellt trafikåtgärdsförslag att presenteras som har vidarearbetats sedan det öppna huset som hölls i september i fjol. Besökare kommer kunna gå runt och titta på trafikåtgärderna på kartunderlag och skisser och prata med tjänstepersoner och tekniska konsulter. Både representanter från kommunen och kommunens tekniska konsulter som arbetar med trafikfrågor kommer att närvara och besvara frågor. Mer information om det öppna huset kommer att publiceras här på kommunens webbplats inom kort. Ett extra nyhetsbrev med datum och information om det öppna huset kommer också att skickas ut under kommande vecka.

Pågående arbeten

Just nu pågår inga arbeten på plats i Resarö mitt men arbete med att ta fram ritningar och utredningar med mera pågår.

Arbetet med att ta fram handlingar för planerade trafikåtgärder pågår fortsatt. Samordning pågår med berörd ledningsägare Roslagsvatten. Trafikverket har granskat föreslagna trafikåtgärder i systemhandlingarna som påverkar Trafikverkets vägar Resarövägen och Ytterbyvägen. Nästa steg är att ta fram ritningar som är mer tekniskt detaljerade och kan användas vid bygget. Dessa ritningar är en fortsättning på systemhandlingsritningarna. Trafikverket kommer framgent att granska dessa mer detaljerade ritningar som även kommer ligga till grund för genomförandeavtalet som kommunen och Trafikverket ska teckna innan bygget kan starta.

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningen, där kommunen löser in marken för Överbyvägen, är överklagad och det är därför i nuläget svårt att ange en tidpunkt då den fortsatta gång- och cykelvägen på Överbyvägen kan börja byggas.

Nästa utskick av nyhetsbrevet

Ett extra nyhetsbrev med datum, tid och information om kommande öppet hus skickas ut under nästa vecka.

Nästa ordinarie utskick av nyhetsbrevet planeras fredag 31 maj 2024.

Nyhetsbrev nummer 5, 2024-03-11

Aktuellt

Kommunen har delgett Trafikverket systemhandlingsritningar som övergripande redovisar förslagna trafikåtgärder. Anledning är att Trafikverket behöver godkänna föreslagna trafikåtgärder som ska göras på Resarövägen och änden av Ytterbyvägen eftersom Trafikverket är väghållare för dessa vägar. Att vara väghållare innebär att man har ett ansvar att bygga, drifta och underhålla vägen. I Resarö mitt har Vaxholms stad och Trafikverket 2018 tecknat ett avtal som reglerar att kommunen tar fram ritningar och genomför trafikåtgärder som en del av genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt.

Nästa steg efter systemhandlingar är att ta fram ritningar som är mer tekniskt detaljerade och kan användas vid bygget. Dessa ritningar är en fortsättning på systemhandlingsritningarna. Trafikverket kommer framgent att granska dessa mer detaljerade ritningar som även kommer ligga till grund för genomförandeavtalet som kommunen och Trafikverket ska teckna innan bygget kan starta.

Lantmäteriförrättningen, där kommunen löser in marken för Överbyvägen, är överklagad och det är därför i nuläget svårt att ange en tidpunkt då den fortsatta gång- och cykelvägen på Överbyvägen kan börja byggas. När kommunen fått äganderätt över Överbyvägens mark tar det ytterligare cirka 5–6 månader innan politiska beslut är fattade, ritningar är godkända och upphandlingen är klar så att bygget kan starta.

I dagsläget beräknas byggstart av gång- och cykelvägen på Överbyvägen kunna ske antingen senare i år eller under 2025.

Pågående arbeten

Just nu pågår inte några fysiska arbeten på plats i Resarö mitt för projektet.

Tidsplan

Utredningar, projektering och planering av trafikåtgärderna i centrala Resarö mitt fortsätter under våren 2024.

Under andra kvartalet 2024 tecknas enligt planerna ett så kallat genomförandeavtal med Trafikverket kring de trafikåtgärder som påverkar Trafikverkets vägområden (Resarövägen och Ytterbyvägen).

Beslut om entreprenadupphandling ska tas i kommunstyrelsen.

Byggstart för trafikåtgärder i centrala Resarö mitt beräknas ske i augusti 2024 och vara slutfört senast två år senare, i augusti 2026.

Nästa utskick av nyhetsbrevet planeras fredag 19 april 2024.

Nyhetsbrev nummer 4, 2024-01-26

Aktuellt

I mitten av januari blev granskningsversionen av de så kallade systemhandlingarna klara och de granskas nu av projektgruppen och kommunens tekniska enhet. Systemhandlingarna är en vidareutveckling av de förslag som kommunen bland annat presenterade vid det öppna huset i Resarö skola 19 september 2023. I handlingarna föreslås flera nya trafikåtgärder, till exempel ny cirkulationsplats, busshållplats och åtgärder på gång- och cykelvägar, tillfartsvägar samt parkeringar. Systemhandlingarna redovisar lösningar som ska kunna fungera på en översiktlig nivå. Trafikflöden i området undersöks just nu också närmare av kommunens tekniska konsulter. De utreder också dagvatten- och skyfallshantering för de nya trafikåtgärderna.

Nästa steg efter systemhandlingarna är att ta fram ritningar som är mer tekniskt detaljerade och kan användas vid bygget.

Lantmäteriförrättningen, där kommunen löser in marken för Överbyvägen, har blivit överklagad och det är därför i nuläget svårt att ange en tidpunkt då den fortsatta gång- och cykelvägen på Överbyvägen kan börja byggas. När kommunen fått äganderätt över Överbyvägens mark tar det ytterligare cirka 5–6 månader innan politiska beslut är fattade, ritningar är godkända och upphandlingen är klar så att bygget kan starta.

I dagsläget beräknas byggstart av gång- och cykelvägen på Överbyvägen kunna ske antingen senare i år eller under 2025.

Pågående arbeten

Just nu pågår inte några fysiska arbeten på plats i Resarö mitt för projektet.

Tidsplan

Utredningar, projektering och planering av trafikåtgärderna i centrala Resarö mitt fortsätter under våren 2024.

Under andra kvartalet 2024 tecknas enligt planerna ett så kallat genomförandeavtal med Trafikverket kring de trafikåtgärder som påverkar Trafikverkets vägområden (Resarövägen och Ytterbyvägen).

Beslut om entreprenadupphandling ska tas i kommunstyrelsen.

Byggstart för trafikåtgärder i centrala Resarö mitt beräknas ske i augusti 2024 och vara slutfört senast två år senare, i augusti 2026.

Nästa utskick av nyhetsbrevet planeras fredag 8 mars 2024.

Nyhetsbrev nummer 3, 2023-12-15

Aktuellt

Projektering (utredningar och framtagande av ritningar) av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i Resarö mitt pågår fortfarande.

En kompletterande miljö- och geoteknisk undersökning gjordes i september som en del i projekteringen för den fortsatta gång- och cykelvägen på Överbyvägen. Labbresultat visar att inga större justeringar behövs i det befintliga materialet (ritningar, mängdförteckning, med mera) men materialet uppdateras utifrån den nya datan.

De planerade trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i centrala Resarö mitt, såsom den nya cirkulationsplatsen (rondellen), utreds av kommunens tekniska konsulter. De undersöker bland annat placering av hållplatslägen, tillgänglighetsanpassning, gestaltning av utemiljön i anslutning till trafikanläggningarna, trafikflöden och dagvattenhantering.

Målsättningen är att en systemhandling ska vara färdig i början av 2024. Det är en handling på en övergripande teknisk nivå som visar de lösningar och åtgärder som blir lämpligast på platsen. Våren 2024 kommer ett mer detaljerat förfrågningsunderlag att arbetas fram, vilket på en mer detaljerad teknisk nivå redogör för trafikåtgärderna. Förfrågningsunderlaget blir det underlag som anbudsgivare i kommande entreprenadupphandling kommer att basera sina anbudspris på.

Pågående arbeten

Just nu pågår inte några fysiska arbeten på plats i Resarö mitt för projektet.

Tidsplan

Under våren 2023 har undersökningar genomförts och ritningar tagits fram för den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen. Vaxholms stad har idag inte rådighet över marken för Överbyvägen. En lantmäteriförrättning har gjorts för att kommunen ska bli ägare och få rådighet över marken. Lantmäteriet har nu meddelat sitt beslut och lantmäteriförrättningen får laga kraft (börjar gälla) 28 december om det inte överklagas senast 27 december. Om beslutet överklagas väntar en prövning i mark- och miljödomstolen.

När kommunen får rådighet över marken kan politiskt beslut i kommunstyrelsen tas om att upphandla en utförandeentreprenad. Om kommunen får rådighet över marken till årsskiftet är det möjligt att gång- och cykelvägen kan börja anläggas innan sommaren 2024. I det fall det dröjer längre tid tills kommunen får rådighet över marken kan anläggningsstart av gång- och cykelvägen tyvärr behöva senareläggas. Vaxholms stad kommer kontinuerligt att gå ut med uppdaterad information allteftersom information finns.

Utredningar och projektering av trafikåtgärderna i centrala Resarö mitt planeras fortsätta under våren 2024. Under andra kvartalet 2024 planeras ett så kallat genomförandeavtal tecknas med Trafikverket kring trafikåtgärderna som påverkar Trafikverkets vägområden (Resarövägen och Ytterbyvägen). Beslut om entreprenadupphandling ska tas i kommunstyrelsen. Byggstart för trafikåtgärder i centrala Resarö mitt beräknas ske i augusti 2024 och vara slutfört senast två år senare i augusti 2026.

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Nyhetsbrev nummer 2, 2023-11-03

Aktuellt

Vaxholms stad fortsätter att projektera (ta fram ritningar och utredningar) för de planerade trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i Resarö mitt.

Labbresultatet från den miljö- och geotekniska undersökning som genomfördes under v.37 och v.38 har förväntad leverans under nästa vecka. Resultatet kommer användas som underlag i den vidare projekteringen av trafikåtgärderna.

På det öppna huset för projektet som hölls i Resarö skola den 19 september deltog representanter från kommunens projektgrupp och tekniska konsulter som arbetar med projektet. Vi fick med oss många värdefulla tankar från besökarna om de planerade trafikåtgärderna avseende bland annat placering av busshållplatser, passager och parkeringar. I samarbete med bland annat Trafikverket och Trafikförvaltningen vidareutvecklas åtgärdsförslagen nu.

Pågående arbeten

Just nu pågår inte några fysiska arbeten på plats i Resarö mitt för projektet.

Tidsplan

Under våren har undersökningar genomförts och ritningar tagits fram för den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen. Kompletterande geoteknisk- och miljöteknisk markundersökning genomfördes vecka 37 och vecka 38.

Vaxholms stad har idag inte rådighet över marken för Överbyvägen. En lantmäteriförrättning pågår där kommunen ska få rådighet över marken genom att kommunen blir ägare till marken. När kommunen får rådighet över marken kan politiskt beslut i kommunstyrelsen tas om att upphandla en utförandeentreprenad. Om kommunen får rådighet över marken innan årsskiftet är det möjligt att gång- och cykelvägen kan börja anläggas innan sommaren 2024. I det fall det dröjer längre tid tills kommunen får rådighet över marken kommer anläggningsstart av gång- och cykelvägen tyvärr behöva senareläggas. Vaxholms stad kommer kontinuerligt att gå ut med uppdaterad information allteftersom information finns att tillgå.

Utredningar och projektering av trafikåtgärderna i centrala Resarö mitt planeras pågå fram till nästa vår. Under andra kvartalet nästa år planeras ett så kallat genomförandeavtal kunna tecknas med Trafikverket kring trafikåtgärderna som påverkar Trafikverkets vägområden (Resarövägen och Ytterbyvägen). Beslut om entreprenadupphandling ska tas i kommunstyrelsen. Byggstart för trafikåtgärder i centrala Resarö mitt beräknas ske i augusti 2024 och vara slutfört senast två år senare i augusti 2026.

Nyhetsbrev nummer 1, 2023-09-22

Aktuellt

Öppet hus

Den 19 september hade Vaxholms stad ett öppet hus i Resarö skola mellan klockan 17.00-20.00. På det öppna huset fanns det stationer med olika teman som besökare fritt kunde gå mellan och prata med kommunens tjänstepersoner och tekniska konsulter.

Det fanns stationer om detaljplanens genomförande, gestaltning och markanvisning, planerade trafikåtgärder, online-enkäten som Vaxholms stad höll i april-maj samt ett inspirationsbord. Sammanställningen av online-enkäten har även publicerats online på projektets webbsida på vaxholm.se. Ett trettiotal besökare kom till det öppna huset/ och Vaxholms stad tackar för de intressanta samtal och värdefulla inspel och tankar som besökarna bidrog med om projektet. Feedback och synpunkter under det öppna huset på bland annat trafikåtgärdsförslag fungerar som ett kunskapsunderlag för kommunens fortsätta arbete med genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt.

Länk till sammanställning av enkätsvar på Vaxholms stads webbplats: Övrig information och handlingar

Pågående arbeten

Mellan vecka 37 och vecka 38, pågår en geoteknisk- och miljöteknisk undersökning i centrala Resarö mitt och utmed Överbyvägen. Undersökningen görs för att utreda markförutsättningarna inför kommande arbete med att förbättra trafik och trafiksäkerhet på platsen. Undersökningar och provtagningar i marken kommer att göras med hjälp av en så kallad borrbandvagn. Visst buller kan förekomma under provtagningarna. Arbetet pågår under vardagar klockan 08.00–17.00.

Tidsplan

Under våren har undersökningar genomförts och ritningar tagits fram för den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen. Kompletterande geoteknisk- och miljöteknisk markundersökning genomförs vecka 37 och vecka 38.

Vaxholms stad har idag inte rådighet över marken för Överbyvägen. En lantmäteriförrättning pågår där kommunen ska få rådighet över marken genom att kommunen blir ägare till marken. När kommunen får rådighet över marken kan politiskt beslut i kommunstyrelsen tas om att upphandla en utförandeentreprenad. Målsättningen är att kunna ta det politiska beslutet innan årets slut. I detta fall kan byggstart för gång- och cykelvägen samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Överbyvägen ske under våren 2024. Om kommunen inte får rådighet över marken för Överbyvägen före årsskiftet kommer tidsplanen att behöva senareläggas.

Utredningar och projektering av trafikåtgärderna i centrala Resarö mitt planeras pågå fram till nästa vår. Under andra kvartalet nästa år planeras ett så kallat genomförandeavtal kunna tecknas med Trafikverket kring trafikåtgärderna som påverkar Trafikverkets vägområden (Resarövägen och Ytterbyvägen). Beslut om entreprenadupphandling ska tas i kommunstyrelsen. Byggstart för trafikåtgärder i centrala Resarö mitt beräknas ske i augusti 2024 och vara slutfört senast två år senare i augusti 2026.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: resaromitt@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl