Övrig information och handlingar

Här hittar du mer information och handlingar som är kopplade till stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt.

Enkät om Resarö Mitt

I samband med informationsmöte den 30 mars 2023 togs en enkät fram. Enkäten gav möjlighet för den som ville att inkomma med synpunkter och tankar kring Resarö mitt. Enkäten var öppen mellan den 30 mars - 30 april 2023.

PDF-dokumentetet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.

Genomförande-PM för detaljplan 382, Resarö mitt

Ett genomförande-PM är ett underlag för politiskt beslut om vad som ska ske inom projektet. Dokumentet ska redovisa bland annat förändringar av projektets innehåll och förutsättningar sedan start, identifierade konsekvenser för fastighetsägare och boende under projektets genomförande samt kostnader, risker och tidsplan.

PDF-dokumentetet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Öppnas i nytt fönster.

Detaljplan Dp 382, Resarö mitt

Detaljplanen för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) antogs av kommunfullmäktige den 16 november 2020. Mark- och miljödomstolen avslog överklagande i dom den 12 mars 2021. Planen vann laga kraft den 6 april 2021.

Kartbild över detaljplanens område

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta exploateringsenheten på Vaxholms stad via e-post: resaromitt@vaxholm.se

Projektledare: Lina Bergdahl