Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och har en särställning bland nämnderna.

Kommunstyrelsen leder arbetet i staden och har ansvaret för att övervaka att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar även stadens verksamheter och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen har uppsikt över alla kommunala nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och har sedan ansvaret att övervaka att fullmäktiges beslut genomförs. Alla förslag och yttranden från andra nämnder behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige. En annan uppgift är att rapportera till fullmäktige hur verksamheten och ekonomin i staden utvecklas.

Kommunstyrelsens ordförande är Tina Runhem (M), 1:e vice ordförande är Sara Strandberg (V) och 2:e vice ordförande är Per-Håkan Öström (WP).

Kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott

Under kommunstyrelsen finns två utskott, arbetsutskottet och planeringsutskottet. Arbetsutskottet bereder ärenden som tas fram av tjänstepersoner på kommunledningskontoret, som till exempel mål och budget samt årsredovisning, inför vidare hantering och beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetsutskottet beslutar också direkt i vissa ärendegrupper som till exempel tilldelning ur stiftelser och fonder och avgör frågor om tillämpning av Vaxholms stads arvodesreglemente för förtroendevalda.

Planeringsutskottet bereder ärenden som tas fram av tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen gällande bland annat fastighetsärenden, exploatering, planfrågor och infrastruktur.