Checklistor - det här behöver du skicka in

I listan nedan har vi sammanställt checklistor för olika åtgärder. I checklistorna finns information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan eller anmälan.

Checklistor för bygglovspliktiga åtgärder

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera på situationsplan vilka fasader som berörs av inglasningen.

Fasadritning(ar), skala 1:100

Markera alla befintliga balkonger som berörs av inglasningen. Redovisa den planerade inglasningen av alla berörda balkonger på alla fasader.

Planritning(ar), skala 1:100

Planritning(ar) som visar våningsplan med balkong. Redovisa planerad inglasning och utvändiga mått på balkongen mätt från utsida fasad.

Detaljritning(ar) i skala 1:20/1:50

Redovisa balkongens tekniska lösningar, arkitektoniska detaljer och infästningar i bärande konstruktion på föreslagen inglasning mm.

Material- och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Anmälan om certifierad kontrollansvarig (Kan krävas för större ändringar/inglasning av flera balkonger.)

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa bjälklag, vägg och tak.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, paviljonger, använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500 eller på nybyggnadskarta B - förenklad, skala 1:500

Nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) används om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller om befintliga byggnaders fasader är inmätta.

Nybyggnadskarta B – förenklad används i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Rita in och skraffera de planerade byggbodarna, paviljongerna på situationsplanen. Lås byggnadernas placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritning(ar), skala 1:100

Redovisa byggbodarnas, paviljongernas fasader med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns.

Planritning(ar), skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på byggbodarna, paviljongerna med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att byggnads- och bruttoarean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektioner på byggbodarna, paviljongerna med mått som visar rumshöjd, färdigt golvnivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Avvecklingsplan

I avvecklingsplanen beskriver du syftet med byggbodarna, paviljongerna hur länge byggbodarna ska stå uppställda och hur byggbodarna, paviljongerna kommer att tas bort samt hur marken ska återställas.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplan finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera planerad mur/stödmur på situationsplan. Redovisa minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns så att murens läge fixeras. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Ange plushöjder på mur/stödmur för övre kant (Ö.K). Redovisa utfart, slänter, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.) Redovisa på situationsplan var sektionerna är tagna

Primärkartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

Elevationer/fasad- och marksektionsritningar, skala 1:100

Redovisa stödmur(ar) på elevation/fasadritningar med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa var marksektionen är tagen på situationsplan.

Material- och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera planerat plank på situationsplan. Redovisa minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns så att plankets läge fixeras. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Ange plushöjder för plankets övre kant (Ö.K). Redovisa utfart, slänter, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.) Redovisa på situationsplan var sektioner är tagna.

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

Elevationer/fasad- och marksektionsritningar, skala 1:100

Redovisa plank på elevation/fasadritningar med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa var marksektionen är tagen på situationsplan.

Material- och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan/anmälan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera på situationsplan vilka fasader eller tak som berörs av ändringen.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa befintlig byggnad och planerad ändring på alla berörda fasader. Förtydliga var ändringen görs och beskriv planerad ändring med text på fasadritningarna samt redovisa utvändiga mått. (Till exempel upptag av nya fönster och dörrar.)

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa ny håltagning på sektionsritning(ar). Redovisa var sektionen är tagen på situationsplan/planritning.

Detaljritning i skala 1:20 eller 1:50

Redovisa arkitektoniska detaljer (Värdefulla byggnader)

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritningar

Redovisa om ändringar görs i bärande konstruktion.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500 eller
på nybyggnadskarta B - förenklad, skala 1:500

Nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) används om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller om befintliga byggnaders fasader är inmätta.

Nybyggnadskarta B – förenklad används i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Rita in och skraffera den planerade komplementbyggnaden på situationsplan. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på komplementbyggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på komplementbyggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning.
Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Markplaneringsritning (Vid större markändringar)

Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

Sektionsritning(ar) i skala 1:100

Redovisa sektioner på komplementbyggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golvnivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om rivningslov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera på situationsplanen byggnaden/byggnaderna som ska rivas.

Foton

Foton på alla fasader på byggnaden eller byggnaderna som ska rivas.

Utlåtande från certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) kan krävas för värdefull byggnad/fastighet.

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan för rivning

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats. och på primärkarta om skylten placeras på mark inom detaljplan.

Markera på situationsplanen var skylten placeras eller på vilken fasad som skylten sätts upp på.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa skylt(ar) på alla berörda fasader eller fristående skyltar. För enklare åtgärder kan det räcka med fotomontage som redovisar ny skylt på fasad.

Fotomontage i färg

Fotomontage som visar berörda fasader med ny skylt eller fristående skylt.

Detaljritning i skala 1:50 eller lämplig skala

Redovisa kulör med NCS - kod, belysning och mått på skylten. Redovisa infästning i fasad, skyltens höjd mätt från marknivå/gata/trottoar till underkant på skylt.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Rita in/markera var solcellerna kommer att placeras.

Fasadritningar eller takplanritning, skala 1:100

På ritningarna ritar du in solcellernas placering redovisade med mått. Redovisa lutning på solcellerna.

Detaljritning(ar) eller produktbeskrivning/produktblad

Redovisa infästningar i fasad eller på tak, utformning, material och färgsättning.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500 eller
på nybyggnadskarta B - förenklad, skala 1:500

Nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) används om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller om befintliga byggnaders fasader är inmätta.

Nybyggnadskarta B – förenklad används i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Rita in och skraffera den planerade tillbyggnaden på situationsplan. Redovisa slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar i skala 1:100

Rita in tillbyggnaden och markera tillbyggnaden tydligt på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar i skala 1:100

Rita in och skraffera tillbyggnaden på planritningen och redovisa rumsanvändning. Redovisa utvändiga mått mätt från utsida fasad så att arean kan räknas ut. Redovisa tillbyggnaden på alla berörda våningsplan. Vid större ändringar av en byggnad kan du även behöva redovisa hur krav på tillgänglighet klaras. Redovisa var sektioner är tagna på planritningen.

Sektionsritningar i skala 1:100

Skraffera tillbyggnaden och redovisa mått som visar rumshöjd, färdigt golvnivå och takvinkel. Redovisa var sektioner är tagna på planritning.

Markplaneringsritning (Vid större markändringar)

Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Anmälan av certifierad kontrollansvarig (Kan krävas för större tillbyggnad)

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera byggnaden/del av tak som berörs av ändringen.

Fasadritningar, skala 1:100

Rita in takkupan och markera takkupan tydligt på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa takkupans utvändiga mått mätt från utsida fasad.

Tak- och planritning i skala 1:100

Rita in takkupan på tak- och planritning.

Sektionsritning i skala 1:100

Rita in och skraffera takkupan på sektionsritningen.

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning

Konstruktionsritning ska redovisa vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500 eller
på nybyggnadskarta B - förenklad, skala 1:500

Nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) används om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller om befintliga byggnaders fasader är inmätta.

Nybyggnadskarta B – förenklad används i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta

Rita in och skraffera det planerade uterummet/inglasade altanen på situationsplan. Redovisa slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Rita in uterum/inglasad altan och markera uterum/inglasad altan tydligt på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa utvändiga mått och byggnadshöjd.

Planritningar, skala 1:100

Rita in och skraffera uterum/inglasad altan på planritningen. Redovisa utvändiga mått mätt från utsida fasad. Vid större ändringar av en byggnad kan du även behöva redovisa hur krav på tillgänglighet klaras. Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Skraffera uterum/inglasad altan och redovisa rumshöjd och plushöjd färdigt golv. Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Anmälan om certifierad kontrollansvarig (Kan krävas för större ändringar)

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera byggnaden eller del av byggnaden som planeras att ändras.

Fasadritningar, skala 1:100 (Vid utvändiga ändringar)

Redovisa befintlig byggnad och planerad utvändig ändring på alla berörda fasader. Förtydliga om utvändiga ändringar planeras som till exempel upptagning av nya fönster samt förtydliga ändringar med text på ritningarna och redovisa utvändiga mått av nya fönster.

Planritning(ar), skala 1:100

Redovisa våningsplan med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att bruttoarean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning och ändringar som till exempel nya fönster eller ändrad planlösning. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektioner på vindsplan med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Anmälan av kontrollansvarig (kan krävas för större ändring)

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Handlingar för startbesked:

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa bjälklag, vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:400

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Redovisa utfart, parkering, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Från och med 10 mars 2021 ska bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.

Fasadritningar, skala 1:100 (Vid utvändiga ändringar)

Redovisa befintlig byggnad och planerad ändring på alla berörda fasader. Förtydliga om utvändiga ändringar planeras som till exempel upptagning av nya fönster och dörrar samt förtydliga ändringarna med text på ritningarna och redovisa utvändiga mått på till exempel nya fönster och dörrar.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa ändringar på alla berörda våningsplan samt utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att bruttoarean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning. Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektioner på byggnaden/del av byggnaden som planeras att ändras med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Anmälan om certifierad kontrollansvarig (kan krävas för större ändring)

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Tillgänglighetsutlåtande från sakkunnig (kan krävas om ansökan avser flerbostadshus, verksamhet, skola mm)

Den sakkunnige ska vara certifierad. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL).

Projekt- och verksamhetsbeskrivning (om ansökan avser verksamhet, skola mm)

Beskriv byggnadens användning idag och syftet med planerad åtgärd (verksamhet). Hur löses ev. utökat behov av parkeringsplatser? Finns parkeringsplatser på
fastigheten?

Avvecklingsplan (om ändringen är tidsbegränsad)

I avvecklingsplanen beskriver du syftet med det tillfälliga behovet och hur byggnaden eller ytan ska återställas.

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta A – fullständig, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera den planerade byggnaden på situationsplan. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på byggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå och takvinkel.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på byggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning och hur krav på tillgänglighet och användbarhet klaras på entréplan. Redovisa var sektioner är tagna på planritningen.

Markplaneringsritning (Vid större markändringar)

Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektioner på byggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Anmälan om certifierad kontrollansvarig

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta A – fullständig, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera den planerade byggnaden på situationsplan. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn.

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Markplaneringsritning

Redovisa utfart, parkeringsplatser, friyta, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

Från och med 10 mars 2021 ska bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på byggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på byggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut.

Sektionsritningar, skala 1:100

Redovisa sektioner på komplementbyggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Tillgänglighetsutlåtande från sakkunnig

Utlåtande från certifierad sakkunnig. På Boverkets hemsida hittar du certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL).

Anmälan om certifierad kontrollansvarig

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Färg-PM

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500 eller
på nybyggnadskarta B - förenklad, skala 1:500

Nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) används om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område eller om befintliga byggnaders fasader är inmätta.

Nybyggnadskarta B – förenklad används i de fall fastigheten ligger inom detaljplanerat område och befintliga byggnaders fasader inte är inmätta.

Rita in och skraffera den planerade transformatorstationen, återvinningsstationen på situationsplan. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på byggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa byggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut.

Markplaneringsritning (Vid större markändringar)

Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

  • Produktblad
  • Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan (Markplanering), baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera de planerade parkeringsplatserna på situationsplan. Lås parkeringsplatsernas placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma hörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m

Redovisa utfart, parkeringsplatser, friyta, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

Från och med 10 mars 2021 ska bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser.

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Marksektionsritningar, skala 1:100

Redovisa parkeringsplatserna på marksektionsritningar med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa var marksektionerna är tagna på situationsplan.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om marklov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på Vaxholmskartan eller nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera träden som planeras att fällas på situationsplan.

Primärkarta kan krävas för trädfällning inom område med detaljplan. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. 

Motivering, skrivelse

Beskriv och motivera syftet med trädfällningen.

Utlåtande från arborist

Utlåtande ska till exempel innehålla information om trädens status och skaderisk.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om marklov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan (Markplanering), baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera planerad ändring av marknivå. Redovisa slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten m.m. 

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Marksektionsritningar, skala 1:100

Redovisa markändringar med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa var marksektionen är tagen på situationsplan.

Handlingar för startbesked:

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplan

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om förhandsbesked använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Rita in den planerade åtgärden eller byggnaden (till exempel bostadshus) på situationsplan. Redovisa in- och utfart.

Projektbeskrivning

Redovisa vilken typ av byggnad eller åtgärd som planeras att utföras på fastigheten (till exempel bostadshus)- Redovisa antal våningar på byggnaden, material och kulör.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om tidsbegränsat bygglov använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta A – fullständig, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera den planerade byggnaden på situationsplan. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. (Vid större markändringar redovisas markplanering på en markplaneringsritning istället.)

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på byggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå och takvinkel.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på byggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning och hur krav på tillgänglighet och användbarhet klaras på entréplan. Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Markplaneringsritning (Vid större markändringar)

Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektioner på byggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Tillgänglighetsutlåtande från sakkunnig (kan krävas om ansökan avser bostadsändamål, verksamhet, skola mm)

Den sakkunnige ska vara certifierad. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL).

Anmälan om certifierad kontrollansvarig (krävs om ansökan avser bostadshus, verksamhet, skola mm)

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Avvecklingsplan

I avvecklingsplanen beskriver du syftet med det tillfälliga behovet och hur platsen ska återställas när det tidsbegränsade bygglovet har gått ut.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Checklistor för anmälanspliktiga åtgärder

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.

E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera den planerade komplementbyggnaden på situationsplanen. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m.

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på komplementbyggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på byggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning och hur krav på tillgänglighet och användbarhet klaras på entréplan.
Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Sektionsritning(ar) i skala 1:100

Redovisa sektioner på komplementbyggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Medgivande från granne

Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från gräns behövs medgivande från berörd granne/grannar.

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Anmälan om certifierad kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig behöver anmälas för komplementbostadshus som permanentboende. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera den planerade komplementbyggnaden på situationsplanen. Lås byggnadens placering med minst tre mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Två av måtten måste utgå från samma byggnadshörn. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m.

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Utlåtande från certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL. På Boverkets hemsida hittar du certifierad kontrollansvarig (PBL).

Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på komplementbyggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på komplementbyggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning.
Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

Sektionsritning(ar)

Redovisa sektioner på komplementbyggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

Medgivande från granne

Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från gräns behövs medgivande från berörd granne/grannar.

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Rita in och skraffera den planerade tillbyggnaden på situationsplanen. Redovisa mått vinkelrätt från fastighetsgräns. Redovisa slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m.

Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Fasadritningar, skala 1:100

Rita in tillbyggnaden och markera tillbyggnaden tydligt på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritningar, skala 1:100

Rita in och skraffera tillbyggnaden på planritningen och redovisa rumsanvändning. Redovisa utvändiga mått mätt från utsida fasad så att arean kan räknas ut. Redovisa tillbyggnaden på alla berörda våningsplan. Redovisa var sektioner är tagna på planritningen.

Sektionsritning(ar), skala 1:100

Skraffera tillbyggnaden och redovisa mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektioner är tagna på planritning.

Medgivande från granne

Om tillbyggnaden kommer närmare än 4,5 meter från gräns behövs medgivande från berörd granne/grannar.

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning

Konstruktionsritning/teknisk beskrivning ska redovisa grund, bjälklag, vägg och tak.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera berörda fasader på situationsplanen.

Planritningar, skala 1:100

Redovisa ventilationens placering på alla berörda plan.

Ventilationsritning

Redovisa ventilationskanalernas utbredning i lägenheten/huset.

  • Brandskyddsbeskrivning
  • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500
(behövs endast om det finns flera byggnader på fastigheten)

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera berörd byggnad på situationsplan.

Fasadritningar, skala 1:100
(behövs endast vid nyinstallation, ej vid ändring)

Redovisa fasader med skorstenens läge på yttertaket och höjd över taknock.

Planritningar, skala 1:100
(behövs endast vid nyinstallation, ej vid ändring)

Redovisa eldstadens placering på planritning.

Prestandadeklaration

Verkningsgrad och CO-värde-värde ska framgå.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. För kommunal anslutning kan VA-anslutningskarta från Roslagsvatten AB användas.

Redovisa planerad vatten- och avloppsledning från anslutningspunkt eller avloppsanläggning till den byggnad som ska anslutas.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats..

Planritningar, skala 1:100

Redovisa hissens placering på alla berörda plan.

Tillverkarens specifikation av hissen (produktblad)

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera på situationsplan vilken eller vilka byggnader som ska rivas.

Foton

Foton på alla fasader på byggnaden eller byggnaderna som ska rivas.

Utlåtande från certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) kan krävas för värdefull byggnad/fastighet.

Boverkets hemsida Länk till annan webbplats. hittar du certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).

Kontrollplan för rivning

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera på situationsplanen byggnaden/byggnaderna som berörs av ändringen.

Planritning, skala 1:100

Redovisa en planritning över lägenheten/huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.

Fasadritning, skala 1:100

Redovisa en fasadritning över lägenheten/huset före ändringen och en fasadritning efter åtgärden. (Till exempel upptag av nya fönster och dörrar.)

Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Konstruktionsritningen ska visa ingreppet i konstruktionen, dimensioner och anslutningar.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.. Markera på situationsplanen byggnaden/byggnaderna som berörs av ändringen.

Planritning, skala 1:100

Redovisa en planritning över lägenheten/huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.

Fasadritning, skala 1:100

Redovisa en fasadritning över lägenheten/huset före ändringen och en fasadritning efter åtgärden. (Till exempel om fönster och dörrar tillkommer eller tas bort.)

Konstruktionsritning eller teknisk beskrivning

Konstruktionsritningen ska visa ingreppet i konstruktionen, dimensioner och anslutningar. Det gäller om bärande konstruktion berörs.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Anmälan

För att anmäla en åtgärd använder du vår e-tjänst. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla.
E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. Länk till annan webbplats.

Planritning, skala 1:100

Redovisa en planritning över lägenheten/huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning är en projekteringshandling som anger förutsättnigarna för hur byggnadens brandskydd skall uppfyllas. Handlingen skall vara fackmannmässigt utförd.

Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan Ritningsexempel och kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

  • Ansökan

För att ansöka om strandskyddsdispens använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

  • Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Rita in och skraffera tillbyggnaden på situationsplan.

  • Fasadritning(ar), skala 1:100

Rita in och markera tillbyggnaden på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa byggnadshöjd.

  • Planritning(ar), skala 1:100,

Rita in och skraffera tillbyggnaden på planritningen och redovisa rumsanvändning. Redovisa utvändiga mått mätt från utsida fasad så att arean kan räknas ut. Redovisa tillbyggnaden på alla berörda våningsplan.

  • Fotografier

Fotografier på befintliga byggnader.

  • Motivering, skrivelse

En förklaring av vad ni vill bygga/ ändra samt en historik (årtal) om befintliga byggnader/ anläggningar.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om strandskyddsdispens använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Rita in och skraffera byggnaden på situationsplan.

Fasadritning(ar), skala 1:100

Rita in och markera byggnaden på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa byggnadshöjd.

Planritning(ar), skala 1:100

Rita in och skraffera byggnaden på planritningen och redovisa rumsanvändning. Redovisa utvändiga mått mätt från utsida fasad så att arean kan räknas ut. Redovisa byggnaden på alla berörda våningsplan.

Fotografier

Fotografier på befintliga byggnader.

Motivering, skrivelse

En förklaring av vad ni vill bygga/ ändra samt en historik (årtal) om befintliga byggnader/ anläggningar.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om strandskyddsdispens använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Rita in och skraffera bryggan på situationsplan.

Elevationer, skala 1:100

Redovisa bryggan på alla berörda elevationer (fasader) med utvändiga mått.

Planritning(ar), skala 1:100,

Redovisa bryggan med utvändiga mått från utsida fasad så att arean kan räknas ut.

Fotografier

Fotografier på befintlig brygga/bryggor.

Motivering, skrivelse

En förklaring av vad ni vill bygga/ ändra samt en historik (årtal) om befintliga anläggningar.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om strandskyddsdispens använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. 

Markera träden som planeras att fällas på situationsplan.

Motivering, skrivelse

Beskriv och motivera syftet med trädfällningen.

Utlåtande från arborist

Utlåtande ska till exempel innehålla information om trädens status och skaderisk.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Ansökan

För att ansöka om strandskyddsdispens använder du vår e-tjänst. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan om lov, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Situationsplan baserad på nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta), skala 1:500

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta C (tidigare primärkarta) som visar befintliga byggnader och anläggningar. Kartan beställer du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. Länk till annan webbplats.

Rita in och skraffera komplementbyggnaden på situationsplan.

Fasadritning(ar), skala 1:100

Redovisa alla fasader på komplementbyggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

Planritning(ar), skala 1:100,

Redovisa alla våningsplan på komplementbyggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning.

Fotografier

Fotografier på befintliga byggnader.

Motivering, skrivelse

En förklaring av vad ni vill bygga samt en historik (årtal) om befintliga byggnader/ anläggningar.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.