Så går bygglovsprocessen till

På den här sidan hittar du information om hela processen om bygglov och anmälan. Från hur du tar reda på att du behöver ansöka om bygglov eller anmäla en åtgärd till att du har fått ett slutbesked för din byggnad eller åtgärd.

Bygglov - så går processen till

Först måste du ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga. Nästa steg är att ta reda på om det du vill göra kräver lov, anmälan eller strandskyddsdispens.

Vad gäller för fastigheten?

  • Bestämmelser för varje fastighet finns i detaljplanen. I Vaxholmskartan Länk till annan webbplats. kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.
  • Om fastigheten ligger utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas.
  • Om fastigheten ligger inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet.
  • Om fastigheten ligger inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad.

Ritningar till ansökan

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka ritningar och handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Checklistorna hittar du på sidan Checklistor - det här behöver du skicka in

Kontrollansvarig

Du kan behöva anlita en kontrollansvarig för din byggnation. Mer information finns på sidan Kontrollansvarig.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta bygglovsenheten. Kontaktinformation finns på sidan Rådgivning och kontakt

Mer information

Du skickar in din ansökan via vår e-tjänst.

Handlingar och ritningar

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka ritningar och handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Listorna hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor. Tänk på att en komplett ansökan kortar handläggningstiden.

När ansökan har registrerats skickas en bekräftelse till dig med information om ditt ärende.

Vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut i samband med handläggning och beslut för ärenden som hanteras i stadsbyggnadsnämnden. Du kan läsa mer om avgifter på sidan Avgifter och taxor - hur mycket kostar det?

När ansökan skickats in till oss granskar en handläggare handlingarna. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig.

Hur lång tid tar det?

En lovansökan ska enligt plan- och bygglagen handläggas inom tio veckor. Om handläggningen tar längre tid reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids. Handläggningstiden kan vid behov förlängas med tio veckor.

Handläggningstiden räknas från den dag när ansökan är komplett. Ändrar du förslaget i ansökan så börjar handläggningstiden om och räknas från den dagen som ärendet kompletterades med nya handlingar.

Underrättelse till grannar/fastighetsägare

Om lovansökan avviker från detaljplanens bestämmelser, eller ansökan avser åtgärder utanför detaljplan, ska grannarna underrättas och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Om många personer berörs brukar man annonsera om underrättelsen i dagspressen. Underrättelsen finns även publicerad på Vaxholms stads officiella anslagstavla.

Oftast är det en handläggare som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska beslutet fattas av stadsbyggnadsnämnden. Här hittar du preliminära datum för nämndens sammanträden.

När får jag börja bygga?

Ett beslut om bygglov är en bekräftelse på att du har fått bygglov men du får inte börja bygga förrän du fått ett startbesked. I enklare ärenden ges oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

Information om beslutet skickas till grannar

Efter att beslutet är taget meddelar kommunen berörda sakägare och grannar. Beslutet kungörs även i Post- och inrikes Tidningar,Bolagsverket.  Länk till annan webbplats.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet skickas till:

I vissa fall kallas du till ett tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd går man tillsammans med en byggnadsinspektör igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras.

Efter att du fått bygglov, men innan du börjar bygga, måste du ha ett startbesked. I startbeskedet framgår speciella villkor som krävs för att arbetet får påbörjas.

Färdigställandeskydd, en- och tvåbostadshus

Om ett färdigställandeskydd krävs ska intyg skickas in innan startbesked ges. Mer information finns på sidan Färdigställandeskydd

Utstakning och lägeskontroll

Om byggnaden ska stakas ut framgår det i bygglovet eller i samband med ett tekniskt samråd. Mätningsteknisk personal behövs för utstakning. Läs mer på sidan Utstakning.

Om byggnaden ska lägeskontrolleras framgår det i bygglovet eller i samband med tekniskt samråd. Mer information finns på sidan Lägeskontroll.

En lägeskontroll och utstakning kan utföras av Vaxholms stad eller av en annan sakkunnig person som byggherren anlitar.

Vid behov gör en byggnadsinspektör ett arbetsplatsbesök för att kontrollera att bygget följer bygglovet och kontrollplanen.

Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett slutbesked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige lämnar även sitt utlåtande.

Jag har byggt klart - vad gör jag nu?

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked. Att flytta in utan slutbesked kan innebära en byggsanktionsavgift. När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Anmälan - så går processen till

Här nedan hittar du information gällande processen om anmälanspliktiga åtgärder. Från hur du tar reda på att en åtgärd är anmälanspliktig till att du får ett slutbesked.

För vissa åtgärder krävs inget bygglov men du kan behöva anmäla åtgärden och invänta ett startbesked. Vi har samlat information om vilka åtgärder som är anmälanspliktiga på sidan Vad vill du bygga, ändra eller riva?

Vi har sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din anmälan. Listorna hittar du på sidan Checklistor - det här behöver du skicka in

Tänk på att en komplett anmälan kortar handläggningstiden.

Vad kostar ett startbesked?

En avgift tas ut i samband med handläggning och beslut för ärenden som hanteras i stadsbyggnadsnämnden. Du kan läsa mer om avgifter på sidan Avgifter och taxor - hur mycket kostar det?

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst:

När anmälan har registrerats skickas en bekräftelse till dig med information om ditt ärende.

Handläggaren granskar inkomna handlingar och återkommer till dig med information om ärendet är komplett eller behöver kompletteras med ytterligare uppgifter.

Hur lång tid tar det?

Enligt plan- och bygglagen ska en anmälan handläggas inom 4 veckor. Om tidsfristen överskrids, reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids. Handläggningstiden räknas från den dag när anmälan är komplett.

Ett beslut om startbesked ges och du kan påböra arbetet. Ett startbesked innebär att åtgärden måste påbörjas och avslutas inom två år från det datum startbeskedet gavs.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet skickas till:

När åtgärden är färdig och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked.

I startbeskedet finns information om åtgärden får tas i bruk innan slutbeskedet har utfärdats.