Brandsskyddsredogörelse

Sedan 1 januari 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse, så kallad brandskyddsredogörelse eller brandskyddsdokumentation för sitt brandskydd till kommunen.

I huvudsak berörs byggnader som utnyttjas för vård, skolverksamhet, publik verksamhet, hotell, och industriverksamhet. Även byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde omfattas av kravet.

Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10.