Söderfjärdsskolan

Söderfjärdsskolan har ett vackert läge vid Johannesbergsparken på Vaxön. Skolan har plats för cirka 350 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Här finns även en anpassad grundskola.

Söderfjärdsskolan är en skola med hög ambitionsnivå, där trygghet och lärande är ledord i all verksamhet. Elevernas delaktighet i skoldagen är viktig för oss. Eleverna ska få det stöd och de utmaningar de behöver för att utifrån sina individuella förutsättningar nå bästa möjliga utveckling i sitt lärande.

Skolan har en integrerad fritidsverksamhet med gemensamma aktiviteter så att eleverna får möjlighet att träffas över åldersgränserna. Personal, kamratstödjare och ett likabehandlingsteam arbetar aktivt med att främja trygghet och lärande genom att förebygga kränkningar.

För att skapa trygghet och därigenom en god lärandemiljö arbetar vi kontinuerligt med vår gemensamma värdegrund:

  • Vi utvärderar och arbetar gemensamt fram trivselregler inför varje läsår.
  • All personal på skolan arbetar aktivt med att förebygga kränkningar.
  • Skolans kamratstödjare och vårt likabehandlingsteam är en viktig del i värdegrundsarbetet.
  • Vi har klassråd och elevråd med representanter från alla klasser. Dessa forum ger eleverna möjlighet till påverkan.
  • Elevernas delaktighet i sin skoldag är viktig. Vi har klassråd och elevråd med representanter från alla klasser. Dessa forum ger eleverna möjlighet till påverkan.
  • Ett nära samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning för en framgångsrik skolgång.
  • I vårt skolsamråd, Söderfjärdsgruppen, träffas representanter från alla klasser för att diskutera gemensamma skolfrågor och utvecklingsområden.

Mer information

Rektor: Eva Axelsson
Biträdande rektorer: Kajsa Österblom
Besöksadress: Johannesbergsvägen 2, 185 31 Vaxholm
Telefonnummer: 08-541 709 58
E-post: soderfjardsskolan@vaxholm.se