Planer och styrande dokument

Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. De beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Skollagen beskriver också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Skollagen, Riksdagen Länk till annan webbplats.

Läroplan

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av den. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplan grundskola, förskoleklass och fritidshem Länk till annan webbplats.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen, Unicef Länk till annan webbplats.

Vaxö skolas planer och styrande dokument