Stöd, hälsa och trygghet

Vaxö skola strävar efter arbetsmiljö där alla möten präglas av tillitsfulla relationer och ett tillåtande klimat.

Allt arbete inom skolan och elevhälsan utgår vår värdegrund ROSEN, vilket står för respekt, omtanke, samarbete, engagemang och nyfikenhet. Vi utgår också från Vaxholms stads ledord: tillsammans i ett lärande med kreativitet, engagemang och variation.

Elevhälsan användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolkurator.

Med ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår elevhälsans arbete från skolans värdegrund och genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i förhållande till individen.

Vår vision och policy är nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling och mobbning. Vi arbetar målmedvetet för att alla våra elever ska känna sig trygga och få en bra skolgång. Trygghetsgruppen på skolan, bestående av rektor, skolkurator och pedagoger arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling och ingriper omgående om någon elev behandlas illa.

Mer information

Trygghetsplanen finns tillgänglig via Vklass.