Skolråd

Vaxögruppen är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och skola. Här behandlas frågor av övergripande karaktär.

Syftet med Vaxögruppen:

  • att vara ett samarbetsorgan mellan skola, vårdnadshavare och elever
  • att utbyta erfarenheter, information och kunskaper
  • att tillsammans verka för att skolan skall bli så bra som möjligt
  • att gemensamt hitta lösningar
  • att hjälpas åt med att ge information till hemmen
  • att hitta former för hur elevers och vårdnadshavares inflytande kan öka
  • att vårdnadshavare kan fungera rådgivande i viktiga beslut som rör skolan
  • att se vårdnadshavare som resurser.

Vi träffas i skolans personalrum två gånger per termin. I Vaxögruppen/skolråden deltar rektor, två föräldrarepresentanter från varje klass och representanter från personalen på skolan.